» Liturgical books » Służba Boża
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical books

Details

Language: Polish
Type: Liturgical book

Cathegory: Other
Alternative author: oprac. ks. Władysław Głowa
Title: Służba Boża
Publishing house: Kuria Arcybiskupia
Publ. city: Lubaczów
Publ. year.: 1986
Pages: 820

Contents:
WPROWADZENIE
TABELA PIERWSZEŃSTWA DNI LITURGICZNYCH
KALENDARZ
ROZKŁAD CZYTAŃ ORAZ DATA POPIELCA I WIELKANOCY
KRÓTKI KATECHIZM
PRZEPISY POSTNE

Część I
MSZA ŚWIĘTA


Rozdział I: Układ i wyposażenie kościoła w aspekcie sprawowania Eucharystii
1. Prezbiterium
2. Ołtarz
3. Wyposażenie ołtarza
4. Miejsce dla celebransa i usługujących
5. Ambonka
6. Miejsce dla wiernych
7. Miejsce dla scholi i organów
8. Przechowywanie Najświętszego Sakramentu
9. Obrazy przeznaczone dla czci wiernych

Rozdział II: Przedmioty wymagane do sprawowania Mszy św.
1. Chleb i wino
2. Sprzęty liturgiczne
3. Naczynia liturgiczne
4. Szaty liturgiczne

Rozdział III: Różne formy odprawiania Mszy świętej
1. Msza św. z udziałem wiernych
2. Msze św. koncelebrowane
3. Msza św. bez udziału wiernych

Rozdział IV: Bardziej ogólne przepisy obowiązujące we wszystkich sposobach odprawiania Mszy św.
1. Okazanie wyrazów szacunku ołtarzowi i księdze Ewangelii
2. Przyklęknięcia i ukłony kapłana
3. Postawa wiernych
4. Okadzenia
5. Puryfikacja
6. Komunia św. pod dwiema postaciami
7. Dwukrotne przyjmowanie Komunii św. tego samego dnia

Rozdział V: Odpowiedni sposób formularza mszalnego
1. Wybór Mszy świętej
2. Wybór części Mszy świętej

Rozdział VI: O Mszach i modlitwach w różnych potrzebach oraz o Mszach wotywnych i za zmarłych
1. O Mszach świętych i modlitwach w różnych potrzebach i o Mszach wotywnych
a) Msze święte za nowożeńców
b) Msze święte wotywne w Polsce
2. Msze święte za zmarłych

Rozdział VII: Przygotowanie do Mszy świętej - wigilia niedzielna
1. Wigilia przez I Niedzielę Wielkiego Postu (A)

Rozdział VIII: Pomoce ułatwiające dobre uczestnictwo we Mszy świętej
1. Komentarz liturgiczny
2. Pieśni mszalne
3. Modlitwa wiernych

Rozdział IX: Pięć warunków dobrego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze
1. Kształtowanie przez Słowo Boże
2. Posilanie się przy stole Ciała Pańskiego
3. Składanie Bogu dziękczynienia
4. Ofiarowanie Niepokalanej Hostii
5. Ofiarowanie samego siebie

Rozdział X: Czym wypełnić momenty ciszy we Mszy świętej
1. Milczenie przed Mszą świętą
2. Milczenie aktu pokutnego
3. Milczenie po wezwaniu do modlitwy ("Módlmy się")
4. Milczenie po czytaniach biblijnych lub po homilii
5. Dodatkowe milczenie w I Modlitwie Eucharystycznej
6. Milczenie w czasie okazywanie Świętych Postaci
7. Milczenie po słowach "Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem"
8. Milczenie po Komunii świętej

Rozdział XI: Wymowa znaków spotykanych we Mszy świętej
1. Zgromadzenie Eucharystyczne
2. Celebrans
3. Ołtarz - stół eucharystyczny
4. Ambona - stół Słowa Bożego
5. Chleb i wino
- Zmieszanie wina z wodą
- Łamanie chleba
6. Krzyż ołtarzowy
7. Naczynia święte
- kielich
- patena
8. Szaty liturgiczne
- Humerał
- Alba
- Pasek
- Stuła
- Ornat
9. Światło (świeca)
10. Kadzidło
11. Gesty i postawy liturgiczne
- Postawa stojąca
- Postawa klęcząca
- Postawa siedząca
- Znak krzyża
- Skłony
- Bicie się w piersi
- Rozkładanie rąk
- Gest złożonych rąk
- Obmycie rąk
- Pocałunek - znak pokoju

Rozdział XII: Modlitwy przed i po Mszy świętej
1. Przygotowanie do Mszy świętej
a) Modlitwa św. Ambrożego
b) Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
c) Modlitwa do Najśw. Maryi Panny
d) Modlitwy z liturgii mszalnej
e) Psalmy
- Ps. 84
- Ps. 85
2. Dziękczynienie po Mszy świętej
a) Modlitwa eucharystyczna z Nauki Dwunastu Apostołów
b) Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
c) Modlitwa do Zbawiciela (Duszo Chrystusowa)
d) Ofiarowanie siebie
e) Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego
f) Modlitwa Klemensa XI
g) Modlitwa do Najśw. Maryi Panny

Rozdział XIII: Obrzęd poświęcenia wody i pokropienie wiernych
1. Wyjście do ołtarza
2. Poświęcenie wody
3. Pokropienie
4. Po pokropieniu

Część II
SAKRAMENTY ŚWIĘTE


Rozdział I: Chrzest święty
1. Imię, czas i miejsce chrztu oraz rzeczy potrzebne do udzielania tego sakramentu
2. Obowiązki i czynności tych, którzy biorą udział w Chrzcie świętym
a) Obowiązki Ludu Bożego
b) Obowiązki duszpasterza
c) Obowiązki rodziców dziecka
d) Obowiązki rodziców chrzestnych
3. Struktura obrzędu Chrztu dzieci
4. Wymowa znaków spotykanych w obrzędzie Chrztu św.
a) Śpiew
b) Imię chrzcielne
c) Znak krzyża na czole
d) Nałożenie ręki
e) Polanie wodą - zanurzenie w wodzie
f) Namaszczenie olejem
g) Przyodzianie białej szaty
h) Świeca płonąca
5. Modlitwy
a) Modlitwa matki oczekującej potomstwa
b) Modlitwa matki po urodzeniu dziecka
c) Modlitwa matki, której dziecko zmarło
d) Modlitwa w rocznicę Chrztu św.
e) Modlitwa do świętego Patrona
f) Modlitwa w dniu Imienin

Rozdział II: Bierzmowanie
1. Obowiązki i czynności przy sprawowaniu sakramentu bierzmowania
a) Obowiązki Ludu Bożego
b) Obowiązki duszpasterza
c) Obowiązki rodziców bierzmowanego
d) Obowiązki świadków bierzmowania
2. Co należy przygotować do bierzmowania
3. Szafarz bierzmowania
4. Udzielanie sakramentu bierzmowania
5. Bierzmowanie chorego w niebezpieczeństwie śmierci
6. Wymowa znaków z sakramentu bierzmowania
a) Nałożenie rąk
b) Namaszczenie Krzyżmem świętym
7. Modlitwy
a) Modlitwy przed Bierzmowaniem
b) Modlitwa po Bierzmowaniu
c) Modlitwa w rocznicę Bierzmowania
d) Modlitw o siedem darów Ducha Świętego

Rozdział III: Najświętszy Sakrament
1. Komunia święta poza Mszą świętą
a) Obrzęd Komunii św. z dłuższą Liturgią Słowa
b) Obrzęd Komunii św. z krótszą Liturgią Słowa
2. Komunia św. duchowa
3. Modlitwy przed Komunią św. i po Komunii
4. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Błogosławieństwo Eucharystyczne
a) Wystawienie w monstrancji
b) Wystawienie w puszce
c) Wystawienie po Mszy św.
d) Wystawienie przedłużone
e) "Czterdziestogodzinne nabożeństwo"
f) Nieustanna (wieczna) adoracja
5. Procesje Eucharystyczne
6. Kongresy Eucharystyczne
7. Teksty do wyboru w czasie adoracji i procesji eucharystycznych
a) Formularz mszalny o Najświętszej Eucharystii
b) Czytania biblijne
c) Hymny
- O zbawcza Hostio
- Zstąpiło Słowo na ziemię
- Jezu, nasze odkupienie
- Niech ziemia i niebo
- Zbliżam się w pokorze
- Gdzie miłość wzajemna i dobroć
d) Antyfony
e) Śpiewy responsoryjne
f) Modlitwy po Komunii świętej
g) Modlitwy i rozważania
- Modlitwa Ks. Biskupa J. S. Pelczara
- Modlitwa św. Alfonsa Liguoriego
- Przedziwne skutki Bożej Miłości
- Akty uwielbienia
- Rozważanie Słowa Bożego
- Rozważania Tomasza z Kempen
8. Godzina Święta
a) Pascha w Izraelu i misterium paschalne Chrystusa
b) Jezus Chrystus Barankiem Paschalnym
9. Litanie
a) Litania do Najświętszego Imienia Jezus
b) Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
10. Nieszpory o Najświętszym Sakramencie
11. Pierwszy Czwartek miesiąca
12. Pierwsza Komunia Święta
a) Przedpołudniowa Msza święta
b) Nabożeństwo popołudniowe

Rozdział IV: Sakrament pokuty

1. Modlitwy przed sakramentem pokuty
a) Spowiadać się, czyli przyjmować sakrament pokuty
b) Agonia: Panie jestem zdruzgotany
c) Pokusa
d) Grzech
e) Czy jeszcze mi przebaczysz
f) Modlitwa o ducha pokuty
g) Modlitwa o odpuszczenie grzechów
h) Modlitwy przygotowawcze
i) Modlitwy przed rachunkiem sumienia
2 Pięć warunków sakramentu pokuty
a) Rachunek sumienia
- Wzór rachunku sumienia dla wszystkich
- Rachunek sumienia dla chrześcijańskich małżonków
- Rachunek sumienia dla chrześcijańskich rodziców
- Rachunek sumienia dla młodzieży
- Rachunek sumienia dla dzieci
b) Żal za grzechy
c) Mocne postanowienie poprawy
d) Spowiedź szczera
e) Zadośćuczynienie
3. Modlitwy po spowiedzi
a) Dziękczynienie za łaskę przebaczenia grzechów
b) Psalmy
- Ps 98(97)
- PS 100(99)
4. Nabożeństwa pokutne
a) Ogólne Nabożeństwa pokutne
- Grzech i nawrócenie
- Marnotrawny syn wraca do Ojca
- Błogosławieństwa Ewangeliczne
- Nabożeństwo pokutne przygotowujące do sakramentu pokuty
b) Nabożeństwo pokutne dla młodzieży
- Odnowa życia zgodnie z powołaniem chrześcijańskim
- Nabożeństwo pokuty i przebaczenia

Rozdział V: Namaszczenie chorych
1. Modlitwy chorych
a) Ofiarowanie Bogu siebie w cierpieniu i chorobie
b) Poddanie się woli Bożej
c) Wezwania do Chrystusa
d) Modlitwa ludzi starych
e) Akt poświęcenia się chorych Matce Bożej Bolesnej
f) Modlitwa chorego w obliczu śmierci
g) Akt przyjęcia śmierci
h) Modlitwy o uproszenie łaski szczęśliwej śmierci
i) Modlitwa do św. Józefa o śmierć szczęśliwą
j) Modlitwa do Pana Jezusa Cierpiącego
k) Nasz Krzyż
l) W cierpieniu
2. Nabożeństwo pokutne dla chorych: Okres choroby jest czasem łaski
3. Przygotowanie chorego i mieszkania
4. Modlitwa chorego przed przyjściem kapłana

Rozdział VI: Sakrament kapłaństwa
1. Obrzęd święceń kapłańskich
2. Uroczystość prymicji
a) Przygotowanie parafii do prymicji
b) Przygotowanie rodziny prymicjanta
c) Przygotowanie się Księdza Prymicjanta
d) Procesja z domu do kościoła
e) Msza święta prymicyjna
f) Błogosławieństwo prymicyjne
3. Msza święta rocznicę święceń kapłańskich
4. Objęcie parafii przez nowego proboszcza
a) Nabożeństwo
b) Msza święta
5. Kongregacja dekanalna
6. Modlitwy za Ojca świętego, biskupów i kapłanów
a) Modlitwa za Ojca świętego i Kościół Święty
b) Modlitwa za Ojca świętego
c) Modlitwa w intencji Ojca świętego Jana Pawła II
d) Modlitwa za Biskupa
e) Modlitwa św. Piusa X o godnych kapłanów
f) Wezwania o uproszenie świętych kapłanów

Rozdział VII: Sakrament małżeństwa
1. Modlitwy dotyczące przyszłego(ej) małżonka(ki)
a) Modlitwa młodzieńca o dobrą żonę
b) Modlitwa dziewczyny o dobrego męża
2. Modlitwa przed ślubem
3. Modlitwa po ślubie
4. Słowo duszpasterza do młodych matek

Część III
LITURGIA GODZIN


Rozdział I: Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin

Rozdział II: Jutrznia

Rozdział III: Modlitwa w ciągu dnia
1. Modlitwa przedpołudniowa - tercja
2. Modlitwa południowa - seksta
3. Modlitwa popołudniowa - nona

Rozdział IV: Nieszpory niedzielne i świąteczne

Rozdział V: Modlitwa na zakończenie dnia - kompleta

Część IV
NABOŻEŃSTWA I MODLITWY


Rozdział I: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
1. Nowenna do Miłosierdzia Bożego
2. Litania do Miłosierdzia Bożego
3. Koronka do Miłosierdzia Bożego

Rozdział II: Kult Pana naszego Jezusa Chrystusa
1. Litanie
a) Litania do Imienia Jezus
b) Litania do Serca Pana Jezusa
c) Litania do Krwi Najświętszej
2. Modlitwy
a) Akt wynagrodzenia Najśw. Sercu Pana Jezusa
b) Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najśw. Sercu Pana Jezusa
c) Akt poświęcenia rodziny Najśw. Sercu Pana Jezusa
d) Ofiarowanie się Sercu Jezusowemu
e) Akt osobistego poświęcenia się Najśw. Sercu Jezusowemu
f) Ofiarowanie się Jezusowi Miłosiernemu
3. Nabożeństwo pierwszopiątkowe
4. Nabożeństwo czerwcowe
5. Nabożeństwo biblijne: Z Chrystusem, który za nas umarł i zmartwychwstał przez życie i w wieczności
6. Droga Krzyżowa
a) Rozważania słowami Pisma świętego
b) Rozważania dla dorosłych
c) Rozważania dla młodzieży
d) Rozważania dla dzieci
7. Dróżki Męki Pańskiej
8. Godzinki o Najśw. Sercu Pana Jezusa

Rozdział III: Kult Matki Bożej
1. Litanie
a) Litania Loretańska do Najśw. Maryi Panny
b) Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
2. Modlitwy
a) Antyfona: Pod Twoją obronę
b) Modlitwa św. Bernarda
c) Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego
d) Apel Jasnogórski
e) Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej
f) Akt oddania rodziny Pani Jasnogórskiej
g) Modlitwa rodziny do Niepokalanego Serca Maryi
h) Modlitwa do Matki Pięknej Miłości
i) Modlitwa do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
j) Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
k) Modlitwa do Matki Bożej Pocieszenia
l) Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ł) Akt oddania Matce Najświętszej
m) Akt osobistego oddania się Matce Bożej
n) Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
o) Modlitwa przed cudownym Obrazem
p) Modlitwa do Matki Bożej Jasnogórskiego
r) Modlitwa o odnowę moralną Narodu
s) Modlitwa o wiarę młodego pokolenia
t) Modlitwa o miłość
u) Modlitwa do Maryi, która jest naszą nadzieją
v) Modlitwa o pomoc w odnowie życia
w) Modlitwa o trzeźwość
x) Modlitwa do Matki Bożej za chorych
y) Modlitwa do Matki Bożej Jasnogórskiej za Kościół
z) Modlitwa w cierpieniach
3. Anioł Pański
4. Różaniec
a) Tekst rozważań wzięty z Pisma świętego
b) Drugi sposób rozważania tajemnic różańcowych
c) Inny sposób odmawiania różańca
5. Godzinki
a) Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny
6. Nieszpory Maryjne
7. Dróżki Matki Bożej
a) Dróżki Matki Boskiej Bolesnej
b) Dróżki Pogrzebu i Wniebowzięcia Matki Bożej
8. Nabożeństwo majowe
9. Nabożeństwo październikowe
10. Pierwsza sobota miesiąca
11. Nowenny do Matki Bożej

Rozdział IV: Kult aniołów
1. Modlitwy
a) Modlitwy do Boga o opiekę Aniołów
b) Modlitwy do Świętego Anioła Stróża
c) Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

Rozdział V: Kult Świętych
1. Litania i modlitwy do św. Józefa
a) Litania do św. Józefa
b) Modlitwy
- Do Ciebie święty Józefie
- Modlitwa o cnotę czystości
- Akty strzeliste
- Modlitwa o uświęcenie pracy
2. Litania do Wszystkich Świętych
a) Forma procesyjna (dłuższa)
b) Forma obrzędowa (krótsza)
3. Nabożeństwa, modlitwy i pieśni ku czci Świętych
a) Św. Mikołaja, biskupa (6, XII)
b) Św. Kazimierza, Królewicza (4 III)
c) Św. Wojciecha, biskupa i męczennika (23 IV)
d) Św. Stanisława, biskupa i męczennika (8 V)
e) Św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła (13 VI)
f) Bł. Jadwigi, Królowej (17 VII)
g) Św. Joachima i Anny, Rodziców Najśw. Maryi Panny (26 VII)
h) Św. Maksymiliana Kolbe, zakonnika (14 VIII)
i) Św. Stanisława Kostki, zakonnika (18 IX)
j) Bł. Jana z Dukli, kapłana, Patrona diecezji
k) Św. Franciszka z Asyżu (4 X)
l) Św. Jana Kantego, kapłana (20 X)
ł) Św. Judy Tadeusza, Apostoła (28 X)
m) Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy (22 XI)

Rozdział VI: Nabożeństwa dla różnych zawodów i grup społecznych
1. Słowo wstępne Ks. Biskupa Ordynariusza I. Tokarczuka
2. Instrukcja liturgiczno - duszpasterska
3. Nabożeństwa
a) Święto patronalne dla pracowników handlu (1 II)
b) Święto patronalne dla rzemieślników (19 III)
c) Święto patronalne dla leśników i pracowników przemysłu drzewnego (4 IV)
d) Święto patronalne dla pracowników przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego (15 IV)
e) Święto patronalne kierowców, transportowców i drogowców (25 IV)
f) Święto patronalne dla strażaków, hutników, kiminiarzy oraz pracowników gospodarki komunalnej (4 V)
g) Święto patronalne dla drukarzy i pracowników przemysłu spożywczego (30 V)
h) Święto patronalne dla sportowców (1-6 VI)
i) Święto patronalne dla chemików i pracowników przemysłu terenowego (6 VI)
j) Święto patronalne dla spółdzielców (4 VII)
k) Święto dziękczynienia za plony (I Niedziela września)
l) Święto patronalne dla energetyków (2 IX)
ł) Święto patronalne dla kolejarzy (12 X lub 25 XI)
m) Święto patronalne dla budowlanych (26 IX)
n) Święto patronalne dla pracowników łączności (24 X)
o) Święto patronalne dla górników, odlewników i metalowców (4 XII)

Rozdział VII: Nabożeństwa, obrzędy i modlitwy w poszczególnych okresach roku liturgicznego
1. Adwent
a) Roraty
b) Nowenna do Dzieciątka Jezus
c) Nabożeństwo Słowa Bożego: Mam być człowiekiem adwentu
d) Nabożeństwo pokutne
2. Okres Bożego Narodzenia
a) Wieczór wigilijny w rodzinie
b) Godzina Czytań z Narodzenia Pańskiego
c) Nabożeństwo dzieci przy żłóbku
d) Wizytacja duszpasterska - kolęda
e) Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku
f) Nabożeństwo w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Nowy Rok - Światowy Dzień Pokoju (1 I)
3. Okres Wielkiego Postu
a) Nabożeństwo w Środę Popielcową
b) Droga Krzyżowa
c) Gorzkie Żale
d) Adoracja Relikwii Krzyża Świętego
e) Nabożeństwa biblijne
- Jezus Chrystus Mesjaszem cierpiącym
- Zbawienie przyszło przez krzyż
- Grób Chrystusa i nasze ludzkie groby
- Z Maryją-Matką Bolesną na krzyżowej drodze, pod Krzyżem i przy Grobie Jej Syna
f) Nabożeństwo w oparciu o siedem słów Chrystusa na Krzyżu
g) Nabożeństwa pokutne
- Pokuta jako środek do umocnienia lub odnowienia łaski Chrztu
- Nabożeństwo dla dzieci: Męka Pańska - Wielkanoc
h) Nieszpory o Męce Pańskiej
i) Godzinki o Męce Pańskie
j) Godzinki o Marce Bożej Bolesnej
k) Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej
4. Święte Triduum Paschalne
a) Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej
b) Wieli Piątek Męki Pańskiej - Sprawowanie Pamiątki Męki Pańskiej
c) Wigilia Paschalna
5. Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego
a) Procesja rezurekcyjna
b) Śniadanie wielkanocne
6. Nabożeństwa w okresie wielkanocnym
a) Procesje w okresie wielkanocnym
b) Nabożeństwo biblijne: Pusty Grób Chrystusa zapowiedzią i gwarancją powszechnego zmartwychwstania
c) Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne
d) Nabożeństwo na Dni Modlitw o urodzaje (Dni Krzyżowe)
f) Nabożeństwo o urodzaje w święto św. Marka Ewangelisty (25 IV)
g) Nowenna do Ducha Świętego
7. Nabożeństwa i modlitwy w okresie zwykłym
a) Procesja w Uroczystość Bożego Ciała
b) Nabożeństwa za zmarłych i procesja na cmentarz (1 lub 2 listopada)
- Nieszpory za zmarłych
- Procesja na cmentarz

Rozdział VIII: Nabożeństwa i modlitwy okolicznościowe
1. Nabożeństwo o jedność chrześcijan (18-25 I)
2. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
3. Modlitwy w intencji kobiet (8 III)
4. Nabożeństwo na Dzień Matki (26 V)
5. Nabożeństwo na Dzień Dziecka (1 VI)
6. Nabożeństwo na Dzień Chorych
7. Nabożeństwo na rozpoczęcie Roku szkolnego i katechetycznego
8. Nabożeństwa dla dzieci rozpoczynających uczęszczanie do szkoły
9. Nabożeństwo na zakończenie Roku szkolnego i katechetycznego
10. Nabożeństwo o dobrą pogodę i zachowanie owoców ziemi
11. Nabożeństwo dla poborowych
12. Nabożeństwo na Dzień Środków Społecznego Przekazu
13. Nabożeństwo w intencji misji
14. Obrzęd przyjęcia do Służby Liturgicznej
15. Obrzęd wprowadzenia do posługi Lektora
16. Odpust parafialny i rocznica poświęcenia kościoła
17. Rozpoczęcie i zakończenie pielgrzymki
18. Wizytacja kanoniczna parafii i modlitwy przy powitaniu Biskupa
19. Modlitwy okolicznościowe
a) Litania Narodu Polskiego
b) Modlitwa za Ojczyznę
c) Modlitwa za Ojczyznę (z modlitewnika Zygmunta Starego)
d) Boże, coś Polskę
e) My chcemy Boga
f) Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych
g) Modlitwa o moc w przeciwnościach
h) Modlitwa w ciężkim doświadczeniu
i) Modlitwa o mądrość
j) Modlitwa za cierpiących
k) Modlitwa w bezsennej nocy
l) Modlitwa za rodziców
ł) Modlitwa za ukochaną osobę
m) Modlitwa o zachowanie od nagłej śmierci
n) Wyznanie wiary, nadziei, miłości i żalu
o) Ofiarowanie siebie wg Tomasza z Kempen
p) Modlitwa kard. Suenensa
r) Ojcze, bądź wola Twoja
s) Bądź ze mną w drodze
t) Modlitwa św. Franciszka z Asyżu
u) Droga do Emaus
w) Kończy się dzień
x) Chwała Tobie, Panie
y) Zostań z nami, Panie
z) Dzięki Ci
ź) Modlitwa o szczęśliwą ostatnią noc życia

WYKAZ LITERATURY ŹRÓDŁOWEJ

Introduced: nathanael (2009-02-20)
Modified: laudem (2009-02-20)