» Magisterium
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Magisterium

Languages
List of documents of the Roman Catholic Magisterium regarding liturgy. In the abstracts the bibliographical references are available. 

View by

Date of proclamation

sort by:

Date of proclamation

Cathegory

Range
 

2021

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nota do Biskupów i Konferencji Episkopatów w sprawie celebracji Wielkiego Tygodnia 2021 2021. || » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nota na temat Środy Popielcowej. Nałożenie popiołu w okresie pandemii 2021. || » More

2020

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Powróćmy z radością do Eucharystii. List o celebrowaniu liturgii w czasie i po pandemii COVID-19 do Przewodniczących Konferencji Episkopatów Kościoła Katolickiego 2020. || » More

2017

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej 2017. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania KEP dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania 2017. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w Sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję 2017. || » More

Congregazione delle Cause dei Santi, Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione 2017. || » More

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii 2017. || » More

2016

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Ad resurgendum cum Christo dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji 2016. || » More

Dziwisz Stanisław (Card.), Dekret dla Archidiecezji Krakowskiej w sprawie Komunii świętej pod obiema postaciami 2016. || » More

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret In Missa in Cena Domini 2016. || » More

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Decretum In Missa in Cena Domini 2016. || » More

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret In Missa in Cena Domini. Dałem wam przykład 2016. || » More

2015

Jeż Andrzej (Mons.), List pasterski Biskupa Tarnowskiego na temat roli muzyki w liturgii z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie 2015. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty 2015. || » More

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Lectiones biblicae pro celebrationibus post annum 1981 in Calendarium Romanum Generale insertis Ordini Lectionum Missae ad iciendae 2015. || » More

2014

Konferencja Episkopatu Polski, Dekret zatwierdzający zmiany w Obrzędach Chrztu Dzieci 2014. || » More

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Znaczenie rytualne daru pokoju podczas Mszy św. 2014. || » More

«Cristo in voi, speranza della gloria» L'Eucaristia: fonte e culmine della missione della Chiesa. Riflessioni teologiche e pastorali in preparazione al 51° Congresso Eucaristico Internazionale di Cebu, Filippine, 24-31 gennaio 2016 2014. || » More

2013

Kupny Józef (Mons.), Instrukcja w sprawie chrztu dzieci,których rodzice nie są związani kanonicznym małżeństwem 2013. || » More

Kupny Józef (Mons.), Instrukcja w sprawie przygotowania i przystąpienia dzieci do wczesnej Komunii Świętej w Archidiecezji Wrocławskiej 2013. || » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret o włączeniu wezwania do św. Józefa do modlitw eucharystycznych II, III i IV Mszału Rzymskiego 2013. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania w sprawie materii Eucharystii 2013. || » More

2012

Benedykt XVI, List Benedykta XVI do biskupów niemieckich w sprawie poprawnego tłumaczenia tekstów liturgicznych 2012. || » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów zatwierdzający formularz Mszy świętej o Nową Ewangelizację 2012. || » More

2011

Tomasik Henryk (Mons.), Instrukcja o pogrzebie dziecka, które zmarło przed urodzeniem 2011. || » More

Papieska Komisja Ecclesia Dei, Universae Ecclesiae. Instrukcja dotycząca zastosowania Listu Apostolskiego Motu Proprio data Summorum Pontificum Jego Świątobliwości Benedykta pp XVI 2011. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, List pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji) 2011. || » More

Kiernikowski Zbigniew (Mons.), O muzyce i śpiewie podczas liturgii sakramentu małżeństwa oraz w liturgii pogrzebowej 2011. || » More

Dziwisz Stanisław (Card.), O koncertach w świątyniach Archidiecezji Krakowskiej 2011. || » More

2010

Tomasik Henryk (Mons.), List pasterski na I niedzielę Adwentu. O ożywienie autentycznej świadomości liturgii 2010. || » More

Skworc Wiktor (Mons.), Regulamin budowy organów, przeprowadzania remontów i renowacji oraz sprowadzania używanych organów w diecezji tarnowskiej 2010. || » More

Benedykt XVI, Verbum Domini. Posynodalna adhortacja apostolska do Biskupów i duchowieństwa do osób konsekrowanych i wiernych o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła 2010. || » More

2009

Dziwisz Stanisław (Card.), Psallite Sapienter 2009. || » More

2008

Stefanek Stanisław (Mons., TChr), Instrukcja w sprawie odprawiania mszy wieczornych na rozpoczęcie niedzieli i uroczystości obowiązujących 2008. || » More

Kongregacja Nauki Wiary, Responsa ad proposita dubia Kongregacji Nauki Wiary w sprawie stosowania pewnych formuł chcielnych w języku inkluzywnym 2008. || » More

Dziwisz Stanisław (Card.), List Metropolity Krakowskiego do kapłanów 2008. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej 2008. || » More

2007

Benedykt XVI (pp.), Summorum Pontificum. List apostolski motu proprio 2007. || » More

Benedykt XVI (pp.), List do Biskupów z okazji publikacji listu apostolskiego Motu Proprio Summorum Pontificum. Traktującego o celebracji liturgii rzymskiej ustanowionej przed reformą roku 1970 2007. || » More

Benedykt XVI (pp.), Sacramentum Caritatis. Posynodalna Adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła 2007. || » More

Kongregacja ds. Duchowieństwa, List w sprawie adoracji eucharystycznej i modlitwy o powołania kapłańskie 2007. || » More

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Nota wyjaśniająca, dotycząca wzrostu w diecezjach (parafie, rektoraty, kaplice, klasztory, konwenty, seminaria) praktyki wieczystej adoracji eucharystycznej dla dobra wszystkich kapłanów i powołań kapłańskich 2007. || » More

Komisja Episkopatu ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom 2007. || » More

2005

Kiernikowski Zbigniew (Mons.), Wskazania Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego dotyczące świętowania Triduum Paschalnego 2005. || » More

Jan Paweł II, Liturgia źródłem świętości, jedności i misyjnego zapału. Przesłanie do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 2005. || » More

Episkopat Polski, Wskazania po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego 2005. || » More

Synod Biskupów, Eucharystia Źródłem i Szczytem Życia oraz Misji Kościoła. XI Zwyczajne Zgromadzenie Biskupów. Instrumentum Laboris 2005. || » More

2004

Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine. List apostolski do biskupów, duchowieństwa i wiernych na Rok Eucharystii, październik 2004-październik 2005 2004. || » More

Episkopat Polski, List Episkopatu Polski na Rok Eucharystii. Eucharystia źródłem i szczytem życia i misji Kościoła 2004. || » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum. Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią 2004. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce 2004. || » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Rok Eucharystii. Wskazania i propozycje 2004. || » More

Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia, El salmo responsorial y el ministerio del salmista. Directorio litúrgico-pastoral 2004. || » More

2003

Kiernikowski Zbigniew (Mons.), List pasterski o przeżywaniu Tajemnicy Paschalnej na Triduum Paschalne 2003. || » More

Kiernikowski Zbigniew (Mons.), Eucharystia w życiu i misji Kościoła. Słowo pasterske Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego na Rok Eucharystii 2003. || » More

Jan Paweł II, Ecclesia De Eucharistia. Encyklika do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła 2003. || » More

Jan Paweł II, Spiritus et Sponsa. List apostolski z okazji 40. rocznicy ogłoszenia Konstytucji o liturgii świętej «Sacrosanctum Concilium» 2003. || » More

2002

Kiernikowski Zbigniew (Mons.), Słowo pasterskie o muzyce w liturgii przed wspomnieniem św. Cecylii 2002. || » More

Kiernikowski Zbigniew (Mons.), Słowo pasterskie Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego do Kapłanów o niektórych aspektach sprawowania liturgii 2002. || » More

Kiernikowski Zbigniew (Mons.), List pasterski o tajemnicy Wcielenia Syna Bożego na Adwent i Boże Narodzenie 2002. || » More

2001

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Ed. bp Stefan Cichy 2001. || » More

Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos, Directorio sobre la piedad popular y la liturgia 2001. || » More

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti 2001. || » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Liturgiam authenticam. Stosowanie języków narodowych przy wydawaniu ksiąg rzymskiej liturgii. Piąta Instrukcja "dla poprawnego wprowadzenia Konstytucji Soboru Watykańskiego drugiego o liturgii świętej" 2001. || » More

1999

Komisja Teologiczno-Historyczna Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Eucharystia sakrament nowego życia. Oficjalny Dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 1999. || » More

1998

Jan Paweł II, Dies Domini. List apostolski do Biskupów, Kapłanów i Wiernych o świętowaniu niedzieli 1998. || » More

Episkopat Polski, Instrukcja dla księży dotyczących małżeństw konkordatowych 1998. || » More

Kongregacja Edukacji Katolickiej i Kongregacja ds Duchowieństwa, Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych. Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych 1998. || » More

1996

Episkopat Polski, Instrukcja o współpracy zakonnic z duszpasterstwem parafialnym 1996. || » More

1994

Zimoń Damian (Mons.), Ks. Józef Pawliczek, Instrukcja w sprawie pogrzebu 1994. || » More

Jan Paweł II, List Apostolski Ordinatio Sacerdotalis o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom 1994. || » More

Komisja ds. Liturgii i duszpasterstwa, Wskazania dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznej 1994. || » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, De Liturgia Romana et Inculturatione. Czwarta instrukcja dla poprawnego wprowadzenia soborowej Konstytucji o Liturgii 1994. || » More

1993

Episkopat Polski, Instrukcja o obrzędach błogosławieństw 1993. || » More

Episkopat Polski, List Episkopatu Polski na uroczystość NMP Królowej Polski 3 maja 1993. „Eucharystia źródłem i pełnią jedności” 1993. || » More

Episkopat Polski, Józef Glemp, Tadeusz Rybak, Instrukcja o „Obrzędach błogosławieństw” 1993. || » More

1991

Episkopat Polski, Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej 1991. || » More

1990

Episkopat Polski, Postanowienie Konferencji Episkopatu Polski odnośnie nadzwyczajnego szafarza komunii świętej 1990. || » More

1989

Episkopat Polski, Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim 1989. || » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Domus Dei. Dekret o tytule bazyliki mniejszej 1989. || » More

Episkopat Polski, Instrukcja dla duchowieństwa w związku z wprowadzeniem obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych 1989. || » More

1988

Jan Paweł II, Vicesimus Quintus Annus. List Apostolski w dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia Konstytucji Soborowej o Świętej Liturgii 1988. || » More

Kongregacja Kultu Bożego, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych 1988. || » More

1987

Episkopat Polski, Instrukcja w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej 1987. || » More

Komisja Episkopatu do spraw sztuki kościelnej, Ochrona cmentarzy 1987. || » More

Kongregacja Kultu Bożego, O koncertach w kościołach 1987. || » More

Episkopat Polski, Instrukcja w związku z wydaniem nowego mszału ołtarzowego 1987. || » More

Episkopat Polski, Instrukcja o kulcie Tajemnicy Eucharystii poza mszą świętą 1987. || » More

1986

Episkopat Polski, Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim 1986. || » More

1982

Episkopat Polski, Zmodyfikowana instrukcja w sprawie posług oraz święceń udzielanych w seminariach duchownych 1982. || » More

Episkopat Polski, Słowo biskupów do kapłanów z okazji wprowadzenia liturgii godzin w języku polskim 1982. || » More

Episkopat Polski, Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa dotycząca wprowadzenia w życie nowych obrzędów pokuty 1982. || » More

1980

Jan Paweł II, Dominicae Cenae. List do wszystkich biskupów Kościoła o tajemnicy Eucharystii 1980. || » More

Kongregacja Sakramentów i Kultu Bożego, Inaestimabile Donum. Instrukcja w sprawie niektórych norm dotycznących kultu tajemnicy eucharystycznej 1980. || » More

Episkopat Polski, Przepisy wykonawcze do instrukcji Kongregacji ds. Sakramentów i kultu Bożego - Inaestimabile Donum z 3 IV 1980 1980. || » More

1979

Episkopat Polski, Słowo biskupów do duchowieństwa z okazji nowej księgi Liturgicznej: Sakramenty Chorych (Instrukcja) 1979. || » More

Episkopat Polski, Instrukcja o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II 1979. || » More

Kongregacja Wychowania Katolickiego, Instrukcja o liturgicznej formacji w seminariach 1979. || » More

Episkopat Polski, Uchwała w sprawie komunii świętej pod dwiema postaciami w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego 1979. || » More

1978

Episkopat Polski, Instrukcja Liturgiczno-duszpasterska o pogrzebie i modlitwach za zmarłych 1978. || » More

Komisja do spraw sztuki kościelnej, Wskazania konserwatorskie 1978. || » More

1977

Episkopat Polski, Zalecenia duszpasterskie w związku z dyrektorium o mszach świętych z udziałem dzieci 1977. || » More

1975

Episkopat Polski, II Instrukcja dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeństwa 1975. || » More

Episkopat Polski, Instrukcja Duszpasterska o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom 1975. || » More

Episkopat Polski, Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania 1975. || » More

1973

Episkopat Polski, Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej wydane przez Konferencję Episkopatu Polski 1973. || » More

Kongregacja Sakramentów, Immensae Caritatis. Instrukcja na temat ułatwiania w niektórych wypadkach przyjmowania komunii sakrametalnej 1973. || » More

Święta Kongregacja Kultu Bożego, Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci 1973. || » More

1972

Paweł VI, Ministeria Quaedam. List "Motu Proprio" Wprowadzające nową dyscyplinę w odniesieniu do tonsury, święceń niższych i subdiakonatu w Kościele Łacińskim 1972. || » More

Episkopat Polski, Instrukcja o obrzędach błogosławieństw. Wskazania duszpasterskie o nabożeństwach dodatkowych 1972. || » More

1971

Episkopat Polski, Biskupi polscy ogłaszają w Polsce święto Maryi Matki Kościoła 1971. || » More

Kongregacja Kultu Bożego, Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin 1971. || » More

Episkopat Polski, Wskazania dla spowiedników w zakresie spowiedzi małżonków zalecone przez Episkopat Polski 1971. || » More

1970

Episkopat Polski, Konserwacja i zabezpieczenie zabytków sztuki kościelnej 1970. || » More

Święta Kongregacja Obrzędów, Liturgicae Instaurationes. Trzecia Instrukcja o należytym wykonaniu Konstytucji o Świętej Liturgii 1970. || » More

1969

Paweł VI, Missale Romanum. Konstytucja Apostolska promulgująca Mszał Rzymski odnowiony z polecenia Powszechnego Soboru Watykańskiego II 1969. || » More

Episkopat Polski, I Instrukcja dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin 1969. || » More

Kongregacja Kultu Bożego, Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego 1969. || » More

Kongregacja Kultu Bożego, Instrukcja o Mszach dla grup specjalnych 1969. || » More

Sekretariat Stanu, Instrukcja w sprawie szat, tytułów i godeł Kardynałów, Biskupów i Prałatów niższych stopni 1969. || » More

1968

Święta Kongregacja Obrzędów, Dekret wprowadzający nowe modlitwy eucharystyczne i prefacje 1968. || » More

1967

Paweł VI, Sacrum Diaconatus Ordinem. Motu Proprio ustalające normy ogólne dla przywróconego w Kościele łacińskim stałego diakonatu 1967. || » More

Święta Kongregacja Obrzędów, Tres abhinc annos. Druga Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o św. Liturgii 1967. || » More

Święta Kongregacja Obrzędów, Musicam sacram. Instrukcja o muzyce w świętej liturgii 1967. || » More

Święta Kongregacja Obrzędów, Eucharisticum Mysterium. Instrukcja o kulcie Tajemnicy Eucharystycznej 1967. || » More

Episkopat Polski, Zarządzenie księży biskupów wydane w związku z Instrukcją świętej Kongregacji Obrzędów o kulcie tajemnicy eucharystycznej - Eucharisticum Mysterium 1967. || » More

1966

Paweł VI, Paenitemini. Konstytucja Apostolska w sprawie pewnych zmian w karności kościelnej, dotyczącej pokuty 1966. || » More

Episkopat Polski, Instrukcja o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej 1966. || » More

1965

Paweł VI, Mysterium Fidei. Encyklika w sprawie nauki o Najświętszej Eucharystii i jej kultu 1965. || » More

Święta Kongregacja Obrzędów, Dekret ogólny ogłaszający obrzędy koncelebry oraz Komunii pod dwiema postaciami 1965. || » More

1964

Paweł VI, Sacram Liurgiam. Pismo Apostolskie Ojca Świętego Pawła VI postanawiające, aby niektóre przepisy uchwalonej przez Powszechny II Sobór Watykański Konstytucji o Liturgii Świętej zaczęły wchodzić w życie 1964. || » More

Rada dla wykonywania Konstytucji o Liturgii, Inter Oecumenici. Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii 1964. || » More

1963

Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Świętej 1963. || » More

1960

Święta Kongregacja Obrzędów, Dekret ogólny ogłaszający nowy kodeks rubryk brewiarza i mszału rzymskiego 1960. || » More

Jan XXIII, Pismo apostolskie Ojca świętego Jana XXIII wydane z własnej inicjatywy zatwierdzające zbiór nowych rubryk brewiarza i mszału rzymskiego 1960. || » More

1958

Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów o muzyce sakralnej i liturgii według wskazań encyklik papieża Piusa XII "Musicae Sacrae Disciplina" oraz "Mediator Dei" 1958. || » More

1953

Pius XI, Christus Dominus. Konstytucja Apostolska w sprawie Postu Eucharystycznego. Nowe normy Stolicy Apostolskiej w sprawie postu Eucharystycznego 1953. || » More

1949

Kongregacja dla spraw Seminariów i Uniwersytetów, Pismo do Biskupów Ordynariuszów o rozwoju muzyki kościelnej 1949. || » More

1947

Pius XII, Mediator Dei. Encyklika o świętej liturgii 1947. || » More

1944

Pius XII, Constitutio Apostolica "Episcopalis consacrationis" 1944. || » More

Sacra Rituum Congregatio, De usu salivae in administratione Baptismi 1944. || » More

Sacra Rituum Congregatio, Facultas adhibendi Olea sacra anno praecedendi benedicta 1944. || » More

Paenitentiaria Apostolica, Circa sacramentalem absolutionem generali modo pluribus impertienda 1944. || » More

1943

Pius XII, Littera encyclica Mystici Corporis 1943. || » More

Congregatio de disciplina Sacramentorum, De custodia et protectione Eucharistiae adversus bellicos incursus 1943. || » More

1942

Sacra Rituum Congregatio, De lampade SS.mi Sacramenti et de luminibus in sacris functionis adhibendis 1942. || » More

1941

Cogregatio Rituum, Quaedam facultates pro dioecesibus Brasiliae 1941. || » More

Congregtio de Sacramentis, Indultum celebrandi Missam sine ministro pro dioecesibus Germaniae 1941. || » More

Congregatio de Sacramentis, Indultum Missam iterandi diebus ferialibus pro dioecesibus Germaniae 1941. || » More

1940

Pius XII, Motu proprio «Cum bellica conflictio». Missa in nocte Nativitatis Domini propter bellum vesprere pervigilii celebrari permittitur 1940. || » More

1939

Congregatio Concilii, De custodiendis rebus ad historiam et artem sacram spectantibus 1939. || » More

Congregatio Consistorialis, Facultates concessae cappellanis castrensibus 1939. || » More

1938

Congregatio de disciplina Sacramentorum, De Sanctissima Eucharistia sedulo custodienda 1938. || » More

Congregatio Sancti Officii, Specialis devotio erga sacrum Caput D.N.I.C. non introducenda 1938. || » More

Congregatio de Propaganda Fide, Ritus in traditione populorum usitati a superstitionis purgandi 1938. || » More

Congregatio de Disciplina Sacramentorum, De Communione quotidiana in seminariis et collegiis 1938. || » More

1936

Sacra Congregatio Concilii, De moderandis piis fidelium peregrinationibus ad Sanctuaria 1936. || » More

Sacra Congregatio de Propaganda Fide, De arte sacra in Congo Belgico 1936. || » More

1935

Congregatio de Propaganda Fide, De arte sacra in Iaponia 1935. || » More

1934

Congregatio de disciplina Sacramentorum, De presbytero sacramentum Confirmationis ministrante 1934. || » More

Congregatio de Propaganda Fide, De arte sacra in India 1934. || » More

1932

Congregatio de disciplina Sacramentorum, De aetate confirmandorum 1932. || » More

1931

Sacra Congregatio Concilii, De sacrarum campanarum usu 1931. || » More

Congregatio Sancti Officii, Normae pro petenda mitigatione ieiunii eucharistici pro sacerdotibus ante Missae celebrationem 1931. || » More

Congregatio de Propaganda Fide, Privilegia et facultates Ordinariis Missionum concessa 1931. || » More

Cogregatio de Propaganda Fide, Facultates dioecesibus Iugoslaviae concessae 1931. || » More

1929

Pius XI, Privilegia et facultates dioecesibus Americae Latinae concessa 1929. || » More

Congregatio de disciplina Sacramentorum, De quibusdam vitandis et observandis circa SS.mam Eucharistiam 1929. || » More

1928

Pius XI, Divini Cultus. Konstytucja Apostolska o coraz gorliwszym popieraniu liturgii, śpiewu gregoriańskiego i muzyki kościelnej 1928. || » More

Pius XI, Constitutio Apostolica Divini cultus. De liturgia deque cantu gregoriano et musica sacra cotidie magis provehendis 1928. || » More

1926

Congregatio Sancti Officii, De crematione cadaverum 1926. || » More

1925

Pius XI, Quas Primas. Encyklika do wszystkich Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów, którzy pozostają w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską. O ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla 1925. || » More

Pius XI, Littera encyclica «Quas primas» de festo D.N.I.C. Regis constituendo 1925. || » More

Sacra Rituum Congregatio , De patrinis Baptismatis 1925. || » More

1923

Congregatio Sancti Officii, Super ieiunio eucharistico ante Missam 1923. || » More

1922

Sacra Rituum Congregatio, De cineribus benedictis imponendis extra feriam IV Cinerum 1922. || » More

1921

Sacra Rituum Congregatio, Instructio pro sacerdote caecutiente 1921. || » More

Sacra Rituum Congregatio, De addenda invocatione S. Ioseph laudi «Dio sia benedetto» 1921. || » More

1920

Congregatio Consistorialis, Facultates Nuntiis, Internuntii et Delegatis Apostolicis pro locis suae missionis concessae 1920. || » More

Congregatio de Propaganda Fide, Instructio ad Missionarios 1920. || » More

1919

Benedictus XV, Constitutio Apostolica "Sedis huius" 1919. || » More

Sacra Congregatio Concilii, Index festorum in universa Ecclesia suppressorum 1919. || » More

1917

Sacra Rituum Congregatio, Gradus celebrationis Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum 1917. || » More

1916

Sacra Rituum Congregatio, De sacerdotum et sacrorum ministrorum numero in benedictione sanctorum Oleorum 1916. || » More

Sacra Rituum Congregatio, De lampade coram Ss.mo Sacramento 1916. || » More

Congregatio Sancti Officii, B. V. Maria vestimentis sacerdotalibus induta representari prohibetur 1916. || » More

1915

Benedictus XV, Constitutio Apostolica "Incruentum altaris sacrificium" 1915. || » More

-, Facultates concessae cappellanis castrensibus 1915. || » More

1914

Sacra Rituum Congregatio, De luce electrica super altari non adhibenda 1914. || » More

1913

Pius X, Abhinc duos annos. Motu proprio de Officiis divinis novo modo ordinandis 1913. || » More

Sacra Rituum Congregatio, Decretum generale super Motu Proprio «Abhinc duos annos» 1913. || » More

1912

Pius X, Tradita ab antiquis. Constitutio Apostolica de sanctissima Eucharistia promiscuo ritu sumenda 1912. || » More

Sacra Rituum Congregatio, De celebrationibus post Beatificationes vel Canonizationes 1912. || » More

1911

Pius X, Divino afflatu. De nova Psalterii in Breviario Romano dispositione 1911. || » More

Pius X, Supremi disciplinae. De diebus festis de praecepto imminuendis 1911. || » More

-, Rubricae servandae in recitatione Divini Officii et in Missarum celebratione ad normam Constitutionis Apostolicae «Divino afflatu» 1911. || » More

1910

Sacra Rituum Congregatio, Forma rythmica cantus gregoriani in editione typica servetur 1910. || » More

Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Quam singulari. De aetate puerorum ad primam eucharisticam communionem admittendorum 1910. || » More

Kongregacja dla Spraw Sakramentów Świętych, Quam singulari. Dekret Św. Kongregacji dla Spraw Sakramentów Świętych o wczesnym dopuszczeniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej 1910. || » More

1909

Sacra Rituum Congregatio , Approbantur Litaniae in honorem S. Ioseph 1909. || » More

Sacra Rituum Congregatio, De editionibus Proprium cum cantu gregoriano 1909. || » More

1906

Sacra Rituum Congregatio, De usu linguae slavonicae in sacra liturgia 1906. || » More

Sacra Rituum Congregatio , De forma et valore notularum in melodiis gregorianis 1906. || » More

Sacra Congregatio Concilii, De s. comunione infirmis non ieiunis 1906. || » More

1905

Święta Kongregacja Soboru, Sacra Tridentina Synodus. Dekret Św. Kongregacji Soboru o codziennej Komunii Św. 1905. || » More

Secretaria Status, Normae ad parandam editionem librorum liturgicorum cum canto gregoriano 1905. || » More

Sacra Rituum Congregatio, Normae pro edendis libris cantum gregorianum continentibus 1905. || » More

Sacra Rituum Congregatio, Editio typica librorum cantum gregorianum continentium 1905. || » More

Sacra Congregatio Concilii, Sacra Tridentina Synodus. De frequenti et cotidiana communione 1905. || » More

1904

Pius X, De editione librorum liturgicorum cantum gregorianum continentium typis vaticanis imprimenda 1904. || » More

Kongregacja Świętych Obrzędów, Urbi et orbi. Dekret Kongregacji Świętych Obrzędów ogłaszający prawomocną ustawę o muzyce kościelnej 1904. || » More

Sacra Rituum Congregatio, Instructio de musica sacra sedulo servanda 1904. || » More

1903

Pius X, Tra le sollecitudini. Instructio de musica sacra 1903. || » More

Pius X, De musica sacra in Urbe instauranda 1903. || » More

Pius X, Inter Pastoralis Officii Sollicitudines. Motu Proprio o muzyce świętej 1903. || » More

1902

Leon XIII, Mirae Caritatis. Encyklika o Sakramencie Eucharystii 1902. || » More

1895

Sarto Ioseph (Card.), De cantu sacro restaurando 1895. || » More