» News » Liturgia jako teologia żywa
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Details

Language: Polish
Type: Book

Author: Migut Bogusław (Fr)
Title: Liturgia jako teologia żywa
Publishing house: Wydawnictwo KUL
Publ. city: Lublin
Publ. year.: 2019
Pages: 248
ISBN: 978-83-8061-660-8

Contents:
I. Teologia wierna misterium
1. Misterium Chrystusa jako rdzeń teologii
2. Misterium jako głębia Bożego miłosierdzia i nieustanna aktualizacja zbawczej miłości Boga w Kościele
3. Teologia jako mistyka i mistagogia
4. Teologia jako oglądanie Boga w świetle liturgii
5. Dalsze dojrzewanie teologii misteriów i teologii misteryjnej
6. Podsumowanie

II. Liturgik czy Liturgiewissenschaft? Nauka o liturgii jako teologia systematyczna
1. Właściwa nazwa teologicznej nauki o liturgii
2. Liturgik/Liturgiewissenschaft w okresie ruchu liturgicznego
2.1. Liturgika jako historia liturgii
2.2. Liturgiewissenschaft jako systematyczna dyscyplina teologiczna
2.3. Liturgika pastoralna (Pastoralliturgik)
3. Liturgik/Liturgiewissenschaft w Lexikon für Theologie und Kirche
4. Teologowie niemieckojęzyczni o miejscu liturgii w teologii według Vaticanum II
5. Częściowe odejście od założeń Liturgiewissenschaft w okresie reformy liturgicznej
6. Teologia liturgiczna spełnieniem i pogłębieniem postulatów Liturgiewissenschaft z 1921 r.
7. Wnioski końcowe

III. Liturgiczne ukierunkowanie teologii na Objawienie Boże
1. Relacja teologia – liturgia według postulatów II Soboru Watykańskiego
2. Aktualność soborowego pojęcia liturgii
3. Liturgia wobec Objawienia Bożego
3.1 Miejsce liturgii w różnych koncepcjach Objawienia Bożego
3.1.1. Liturgia a historiozbawcza koncepcja Objawienia Bożego
3.2.2. Liturgia a personalistyczna koncepcja Objawienia Bożego
3.3.3. Liturgia a semejologiczna i symbolowa koncepcja Objawienia Bożego
3.2. Przekaz Objawienia w liturgii
4. Chrystologia liturgiczna
5. Eklezjologia liturgiczna
6. Podsumowanie

IV. Współczesne kierunki teologicznych badań nad liturgią
1. Kierunek odgórny badań nad liturgią
1.1. Teologia liturgii Ratzingera/Benedykta XVI
1.2. Biblijna teologia liturgii Scotta W. Hahna
1.3. Teologia liturgiczna jako systematyka teologiczna Helmuta Hopinga
1.4. Polska teologia liturgii
2. Kierunek oddolny badań nad liturgią
2.1. Karla Rahnera sakramentologia i teologia liturgii
2.2. Teologia sakramentów i liturgii Louisa-Marie Chauveta
2.3. Padewska szkoła badań nad liturgią
2.4. Oddolne badania nad liturgią w Polsce
3. Podsumowanie

V. Od liturgiki do liturgicznego modelu teologii
1. Początki badań nad liturgią w Lublinie (ks. Antoni Nojszewski)
2. Badania nad liturgią w nowo powstałym Uniwersytecie w Lublinie
3. Badania nad liturgią od powstania Katedry Liturgiki do powstania Instytutu Liturgiki i Homiletyki
4. Instytut Liturgiki i Homiletyki
4.1. Struktura i obsada
4.2. Główne zadania Instytutu i specyfika jego działalności
4.3. Osiągnięcia
4.3.1. Czasopisma, seria wydawnicza, księgi pamiątkowe
4.3.2. Konferencje międzynarodowe i krajowe
4.3.3. Współpraca z ośrodkami zagranicznymi
5. Główne nurty badań nad liturgią na KUL od początku istnienia specjalizacji liturgicznej
5.1. Nurt historyczny
5.2. Nurt teologiczny
5.3. Nurt pastoralny
6. Podsumowanie

VI. Liturgiczny model teologii
1. Miejsce liturgii w teologii
1.1. Liturgia jako locus theologicus
1.2. Liturgia jako teologia
1.3. Liturgii wśród dyscyplin teologicznych
1.3.1. Liturgia w tradycyjnym podziale dyscyplin teologicznych
1.3.2. Liturgia w nowszych ujęciach teologii
1.4. Miejsce liturgii w teologii według Ratio fundamnetalis z 2016 r.
1.5. Teologiczna nauka o liturgii
1.5.1. Czy nauka o liturgii jest teologią? Odpowiedź Roberta Tafta SJ
1.5.2. Podział nauki o liturgii
1.5.3. Systematyczna i historyczna nauka o litrugii
1.5.4. Pastoralna nauka o liturgii
1.5.5. Interdyscyplinarna nauka o liturgii, czyli liturgiczna synteza teologii
1.5.6. problem z nazwą
2. Teologia liturgiczna. Liturgia jako locus syntezy teologii
2.1. Próba systematyzacji teologii liturgicznej
2.2. Główne modele teologii liturgicznej
2.2.1. Teologia liturgiczna jako teologia liturgii i teologia z liturgii
2.2.2. Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej
2.2.3. Amerykańska teologia liturgiczna
2.2.4. Teologia mistagogiczna
3. Podsumowanie

Zakończenie

Introduced: orditus (2019-03-25)
Modified: orditus (2019-06-07)