» Textbooks » Liturgika ogólna
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Blachnicki Franciszek (Fr)
Alternative author: ks. Z. Bernat, ks. Z. Czerwiński, ks. W. Danielski, ks. Fr. Greniuk, ks. J. Grześkowiak, ks. S. Snela, ks. M. Zahajkiewicz, ks. R. Zielasko
Title: Liturgika ogólna
Publishing house: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Publ. city: Lublin
Publ. year.: 1973
Pages: 347
ISBN: brak

List of articles:

Bernat Zdzisław, Śpiew i muzyka kościelna,  139-169 [» More]

Blachnicki Franciszek, Liturgia jako zbawczy dialog,  95-138 [» More]

Greniuk Franciszek, Liturgia w życiu Kościoła,  19-93 [» More]

Greniuk Franciszek, Prawodawstwo liturgiczne,  247-280 [» More]

Snela Bogdan, Przestrzeń kościelna,  171-245 [» More]

Zahajkiewicz Marek T., Liturgika-nauka teologiczna o liturgii,  7-17 [» More]

Zahajkiewicz Marek T., Zarys historii liturgii,  281-315 [» More]


Contents:
Od redakcji
Wykaz skrótów
Wstęp
Liturgika - nauka teologiczna o liturgii
§ 1. Zarys historii liturgiki (ks. M. Zahajkiewicz)
§ 2. Zadania i podział liturgiki (ks. R. Zielasko)

Rozdział I
Liturgia w życiu kościoła (ks. Fr. Greniuk i ks. R. Zielasko)
§ 1. Natura liturgii

A. Ujmowanie liturgii przed Vaticanum II
1. Etymologia wyrazu
2. Koncepcja liturgii przed encykliką „Mediator Dei”
3. Liturgia w ujęciu encykliki „Mediator Dei”

B. Pojęcie liturgii według Vaticanum II
1. Liturgia jest wykonywaniem kapłańskiego urzędu Chrystusa
2. W liturgii uobecnia się misterium paschalne
3. W liturgii dokonuje się uświęcenie człowieka i uwielbienie Boga
4. Liturgia ziemska jest zapoczątkowaniem liturgii niebiańskiej i uczestnictwa w niej
5. Liturgia jako świat świętych znaków
6. Liturgia jest dziełem Chrystusa kapłana i Jego Ciała, którym jest Kościół

C. Zgromadzenie liturgiczne
1. Teologia zgromadzenia liturgicznego
2. Funkcje w zgromadzeniu liturgicznym (Ks. Fr. Greniuk)
3. Liturgia a nabożeństwa ludu chrześcijańskiego (ks. R. Zielasko)

§ 2. Znaczenie liturgii dla życia i działalności Kościoła (ks. R. Zielasko)

1. Liturgia urzeczywistnia i wyraża Kościół
2. Liturgia jako centrum działalności Kościoła

Rozdział II
Liturgia jako zbawczy dialog (ks. Franciszek Blachnicki)

§ l. Teologia zbawczego dialogu liturgii
A. Antropologiczne i teologiczne podstawy zbawczego dialogu
B. Aktualizacja zbawczego dialogu w słowie, sakramencie i wierze

§ 2. Struktura zbawczego dialogu liturgii
A. Dialogiczna struktura liturgicznych celebracji
B. Język liturgiczny
C. Gesty i postawy liturgiczne

§ 3. Bóg mówi do swego ludu
A. Pismo św. w liturgii
B. Homilia

§ 4. Lud odpowiada
A. Modlitwa liturgiczna
B. Akt liturgiczny l jego wychowanie

Rozdział III

Śpiew i muzyka kościelna (ks. Z. Bernat i ks. I. Pawlak)

§ 1. Określenie, przymioty i rodzaje muzyki sakralnej
A. Co to jest muzyka sakralna?
B. Przymioty muzyki sakralnej
C. Rodzaje muzyki kościelnej
1. Śpiew jednogłosowy
2. Śpiew wielogłosowy
3. Muzyka instrumentalna

§ 2. Śpiew i muzyka w liturgii Mszy św.
A. Stopnie uczestnictwa w mszy św. śpiewanej
B. Uczestnicy liturgii śpiewanej
C. Charakter i funkcja śpiewów mszalnych
1. Recytatyw liturgiczny celebransa i asysty
2. Recytatyw liturgiczny wspólnoty
3. Dialogi i aklamacje
4. Śpiewy mszalne we właściwym znaczeniu

§ 3. Śpiew i muzyka kościelna poza liturgią mszalną

A. Sakramenty święte
B. Sakramentalia, inne czynności liturgiczne oraz nabożeństwa
C. Śpiew modlitwy brewiarzowej

§ 4. Wychowanie muzyczne

Rozdział IV
Przestrzeń kościelna (ks. S. Snela)

§ 1. Zarys dziejów rozwoju przestrzeni kościelnej
A. Punkty wyjścia chrześcijańskiej sztuki
B. Epoka bazylik, mozaik i szat liturgicznych
C. Kościelne ustawodawstwo ikonograficzne i obrazoburstwo
D. Rozwój ikony i epoka karolińska
E. Reforma kluniacka i sztuka romańska
P. Entuzjazm i uniwersalizm gotyku
G. Rewolucja humanistyczna renesansu
H. Rygory potrydenckie i paradoks baroku
I. Od sztuki „katolickiej” do nowoczesnej sztuki kościelnej

§ 2. Teologiczne podstawy kształtowania przestrzeni kościelnej
A. Przestrzenny wymiar Wcielenia, Kościoła i Liturgii
B. Uściślenie pojęcia przestrzeni kościelnej
C. Symbolika przestrzenna w posłudze tajemnicy
D. Kultyczny charakter sztuki kościelnej
E. Funkcja sztuki kościelnej

§ 3. Elementy przestrzeni kościelnej
A. Funkcjonalne rozczłonkowanie przestrzeni kościelnej
1. Budynek kościelny
2. Ołtarz - święty Stół Pana
3. ”Stół Słowa Bożego”
4. Miejsce przechowywania Eucharystii
5. Chrzcielnica - baptysterium
6. Miejsca sakramentu pokuty
7. Krzyż i plastyka kościelna
8. Droga krzyżowa
9. Cmentarz
10. Miejsce przystosowane do liturgii

B. Elementy materialne w liturgii
1. Pokarm, napój, obmycie, namaszczenie
2. Ogień i światło
3. Woda święcona i kadzidło
4. Naczynia święte
5. Szaty liturgiczne

§ 4. Przystosowanie i odnowa przestrzeni kościelnej
A. Perspektywy architektury kościelnej
1. Ochrona i adaptacja kościołów zabytkowych
2. Odnowa kościołów bezstylowych
3. Projektowanie nowych obiektów kościelnych

B. Perspektywy rozwoju w dziedzinie naczyń i szat liturgicznych
1. Kielich i patena
2. Szaty liturgiczne

Rozdział V
Prawodawstwo liturgiczne (ks. Fr. Greniuk)

§ 1. Władza kompetentna w sprawach liturgii
A. Uprawnienia Stolicy Apostolskiej
B. Uprawnienia władzy terytorialnej
C. Uprawnienia biskupa

§ 2. Źródła prawa liturgicznego
A. Księgi liturgiczne chrześcijan wschodu
B. Zasady wydawania ksiąg liturgicznych w obrządku łacińskim
C. Księgi liturgiczne obrządku rzymskiego
1. Księgi obowiązujące w całym obrządku rzymskim
2. Księgi liturgiczne dla poszczególnych Kościołów i wspólnot
D. Rubryki, ich moc obowiązująca i interpretacja
E. Poszanowanie ksiąg liturgicznych

§ 3. Inne źródła pisane prawa liturgicznego
A. Kodeks prawa kanonicznego z 1917 r.
B. Decyzje i akty papieży
C. Dekrety kongregacji rzymskich
D. Kongregacja dla spraw Kultu Bożego
E. Rada dla Wykonania Konstytucji o św. Liturgii

§ 4. Zwyczaj w prawie liturgicznym
A. Zwyczaj jako prawo
B. Zwyczaj prawu przeciwny

Rozdział VI
Zarys historii liturgii (ks. M. Zahajkiewicz)

§ 1. Kształtowanie się liturgii do czasów Soboru Trydenckiego
A. Źródła liturgii chrześcijańskiej
B. Okres improwizacji liturgicznej (I – III w.)
C. Rodziny liturgiczne
1. Liturgie wschodnie
2. Liturgie zachodnie

D. Rozwój liturgii zachodniej w wiekach IV - VII
E. Okres tzw. karoliński (VIII - XII w. )
F. Okres rozpoczynającej się stabilizacji liturgicznej XIII –XV w.

§ 2. Okres stabilizacji
A. Znaczenie Soboru Trydenckiego w ujednoliceniu i stabilizacji liturgii
B. ”Era panowania rubrycystyki” (1614-1903)

§ 3. Ruch liturgiczny XIX – XX w. i odnowa liturgii
A. Początki ruchu liturgicznego (XIX w.)
B. Ruch liturgiczny w latach 1909 - 1939
C. Czasy najnowsze (od roku 1940)
D. Reformy liturgiczne od Piusa X do Soboru Watykańskiego (1903— 1961)
F. Odnowa liturgiczna II Soboru Watykańskiego
Przypisy

Notes:
Jest to skrypt dla studentów KUL (mała poligrafia). Posiada 25 stron przypisów. Jako podręcznik ma wartość historyczną.
We Wstępie dowiadujemy się, że właściwym redaktorem dzieła jest ks. R. Zielasko, ale ze względu na normy bibliotekarskie pozostawiamy w polu redaktor nazwisko ks. Blachnickiego, które widnieje na okładce jako pierwsze.

Introduced: custos (2008-04-05)
Modified: ostrowik (2009-02-11)