» Textbooks » Liturgika. T. 3
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Nadolski Bogusław (TChr)
Title: Liturgika. T. 3
Subheading: Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa
Publishing house: Pallottinum
Publ. city: Poznań
Publ. year.: 1992
Pages: 318
ISBN: 83-7014-191-9

Contents:
1. Sakramenty - uwagi ogólne
2. Pontyfikał i rytuał

I. Sakramenty Inicjacji Chrześcijańskiej
A. Chrzest pierwszym sakramentem w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego
1. Najstarsze opisy organizacji katechumenalnej i inicjacji chrześcijańskiej
2. Liturgiczna organizacja katechumenatu i inicjacji chrześcijańskiej od połowy II do VI w.
3. Dalszy rozwój obrzędów inicjacji od VI do XX w.
4. Rozbicie jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego
5. Udzielający chrztu, miejsce i czas udzielania chrztu, rodzice chrzestni, imiona, formuła chrzcielna
6. Celebracja inicjacji chrześcijańskiej po Vaticanum II
a. Obrzędy chrztu dzieci - Ordo baptismi parvulorum
b. Obrzęd wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych - Ordo initiationis christiane adultorum
7. Aktualizacja i wspomnienie chrztu
8. Teologiczne treści chrztu
9. Duchowość chrzcielna
10. Problemy pastoralne
11. Chrzest w innych Kościołach
B. Drugi sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego - bierzmowanie ochrzczonego
1. Słownictwo związane z sakramentem bierzmowania
2. Bierzmowanie w ekonomii zbawienia
3. Tworzenie się w liturgii sakramentu bierzmowania
4. Miejsce i czas udzielania bierzmowania, udzielający, przyjmujący i świadek bierzmowania
5. Ordo confirmationis z 1971 r.
6. Teologiczne treści sakramentu Ducha Świętego
7. Bierzmowanie w innych Kościołach
C. Eucharystia trzecim sakramentem i szczytem wtajemniczenia chrześcijańskiego

II. Sakrament pojednania i pokuty
A. Pokuta i odpuszczenie grzechów w Biblii
1. Żydowska pokuta w czasach poprzedzających Chrystusa
2. Grzech i pokuta w Nowym Testamencie
B. Historia liturgiczna sakramentu pokuty
1. Okres kształtowania się systemu pokuty
2. Okres pokuty taryfikowanej
3. Pielgrzymki jako forma pokuty
4. Wyznanie win wobec osób świeckich
5. Okres spowiedzi indywidualnej
6. Z dziejów liturgii pokuty w Polsce
7. Sakrament pokuty w innych Kościołach
8. Przyjmujący spowiedź, miejsce, czas, szaty liturgiczne
9. Liturgia sakramentu pokuty wg Ordo paenitentiae (OP) z 1974 r.
C. Teologia sakramentu pokuty
1. Sakrament Jezusa Chrystusa
2. Sakrament Ducha Świętego
3. Sakrament kontynuacji chrztu
4. Sakrament Kościoła
5. Sakrament autentycznej egzystencji chrześcijańskiej
6. Sakrament pokuty uwielbieniem Boga
7. Sakrament pokuty a Eucharystia

III. Sakrament namaszczenia chorych
1. Nazwy
2. Biblijne źródła sakramentu namaszczenia chorych
3. Historyczna ewolucja sakramentu namaszczenia chorych
4. Udzielający namaszczenia, przyjmujący, miejsce i czas udzielania oraz istotne elementy sakramentu namaszczenia
5. Namaszczenie chorych w innych Kościołach
6. Rytuał dla chorych Pawła VI - Ordo unctionis infirmorum (OUI)
7. Teologiczne treści sakramentu namaszczenia

IV. Sakramenty służby wspólnocie kościelnej: sakrament święceń biskupa, prezbitera, diakona. Sakrament małżeństwa
A. Sakrament święceń biskupa, prezbitera, diakona
1. Posługi w Kościele antycznym
2. Określenia: ordo, ordinatio, ordinare, sacerdos, presbyter
3. Sposoby ordynacji w dwóch pierwszych wiekach
4. Źródła ordynacji chrześcijańskiej w III w.
5. Ordynacja w dawnym rycie rzymskim (IV-VIII w.)
6. Wprowadzenie w posługi
7. Od posługi prezbiterialnej do święceń absolutnych
8. Święcenia w innych Kościołach
9. Obrzędy święceń: z 1968 r. oraz De ordinatione episcopi, presbyterorum et diaconorum z 1990 r.
10. Obrzędy święcenia biskupa
11. Święcenia prezbitera
12. Święcenia diakona
13. Przyjęcie kandydatów do diakonatu i kapłaństwa
14. Obrzęd ustanowienia lektorów i akolitów
15. Teologiczne treści sakramentu święceń
B. Sakrament małżeństwa
1. Zawieranie małżeństwa w judaizmie
2. Zawieranie związku małżeńskiego w kręgu kultury grecko-rzymskiej
3. Najstarsze świadectwa praktyki chrześcijańskiej
4. Rozwój liturgii sakramentu małżeństwa w wiekach IV-XI
5. Liturgia sakramentu małżeństwa od wieku XII do Vaticanum II
6. Małżeństwo w innych Kościołach
7. Obrzęd sakramentu małżeństwa z 1969 r. - Ordo celebrandi matrimonium
8. Obrzęd celebracji małżeństwa wg Ordo z 1990 r.
9. Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich
10. Czas zawierania małżeństwa
11. Jubileusze małżeńskie
12. Niektóre aktualne problemy sakramentu małżeństwa
13. Teologiczne treści i duchowość sakramentu małżeństwa

V. Sakramentalia
1. Sakramenty i sakramentalia
2. Skuteczność sakramentaliów
3. Liczba sakramentaliów

VI. Konsekrowane dziewictwo w Kościele
1. Najstarsze teksty obrzędu konsekracji
2. Konsekracja dziewic w Pontyfikale rzymsko-germańskim
3. Dalszy rozwój obrzędu - do 1970 r.
4. Ordo consecrationis virginum z 31 maja 1970 r.
5. Konsekracja dziewic w innych Kościołach

VII. Liturgia wspólnot życia konsekrowanego
1. Błogosławienie opata i ksieni
2. Profesja zakonna

VIII. Błogosławieństwa
1. Określenie
2. Błogosławieństwa w Starym Testamencie
3. Błogosławieństwa w Nowym testamencie
4. Historyczny rozwój błogosławieństw
5. Błogosławieństwa w De Benedictionibus z 1984 r.
6. Błogosławieństwa w innych Kościołach
7. Teologiczno-antropologiczne treści błogosławieństw

IX. Egzorcyzmy
1. Sens historyczny
2. Historyczne formy egzorcyzmu
3. Egzorcyzmy w dzisiejszej liturgii
4. Teologiczne znaczenie egzorcyzmów

X. Procesje, pielgrzymki, rok święty
1. Procesje
2. Pielgrzymki
3. Rok święty

XI. Pogrzeb chrześcijański - znak nadziei w śmierci i smutku
1. Człowiek wobec śmierci
2. Przygotowanie człowieka umierającego na przejście do życia wiecznego
3. Obrzęd udzielania Wiatyku z 1972 r.
4. Modlitwy za zmarłych i liturgia pogrzebu w Kościele pierwotnym i w wiekach średnich do końca pierwszego tysiąclecia
5. Rozumienie śmierci i liturgia pogrzebu w drugim tysiącleciu
6. Obrzęd pogrzebu wg Ordo exsequiarium z 1969 r.
7. Liturgia pogrzebu w Polsce
8. Pogrzeb w innych Kościołach

XII. Pobożność ludowa a liturgia
1. Główne etapy historycznych związków pomiędzy pobożnością ludową i liturgią
2. Stanowisko Vaticanum II wobec pobożności ludowej
3. Teologiczny walor pobożności ludowej
4. Dynamiczny związek pobożności ludowej z liturgią
5. Uściślenia terminologiczne
6. Strategia związku między pobożnością ludową a liturgią

Introduced: laudem (2008-02-22)
Modified: ostrowik (2008-02-26)