» Textbooks » Liturgika. T. 4
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Nadolski Bogusław (TChr)
Title: Liturgika. T. 4
Subheading: Eucharystia
Publishing house: Pallottinum
Publ. city: Poznań
Publ. year.: 1992
Pages: 334
ISBN: 83-7014-170-6

Contents:
I. Ostatnia Wieczerza założycielskim wydarzeniem Eucharystii

II. Uobecnienie zbawczego czynu Chrystusa w Kościele. Anamneza, epikleza
1. Anamneza
2. Epikleza

III. Rozwój liturgii Mszy świętej
1. Od starotestamentalnych błogosławieństw do Modlitwy eucharystycznej
2. Eucharystia w czasach apostolskich
3. Liturgia Eucharystii w wiekach I-IV
4. Zróżnicowanie liturgii w wiekach IV-VII
A. Złoty okres twórczości eucharystycznej na Wschodzie
B. Twórczość eucharystyczna na Zachodzie
5. Rozwój Mszy rzymskiej
- Sprawowanie liturgii w Rzymie do Grzegorza Wielkiego
- Liturgia mszalna od początku wieków średnich do Grzegorza VII
- Sprawowanie Eucharystii od Grzegorza VII do Soboru Trydenckiego
- Trydencka Odnowa sprawowania Eucharystii
- Liturgia Mszy rzymskiej od Mszału potrydenckiego z 1570 r. do Vaticanum II
- Celebracja Eucharystii po Vaticanum II

IV. Jedność misterium Mszy świętej
1. Włączenie Kościoła w Najświętszą Ofiarę
2. Związek liturgii ofiary i uczty ofiarnej
3. Związek liturgii słowa i liturgii eucharystycznej

V. Nazwa i formy Eucharystii
1. Nazwy
2. Formy sprawowania Eucharystii

VI. Miejsce, czas, częstotliwość i przygotowanie do sprawowania Eucharystii
1. Teologiczne wymiary miejsca sprawowania Eucharystii
2. Domy mieszkalne jako miejsca sprawowania Eucharystii
3. Ukształtowanie przestrzeni kościelnej w celu sprawowania Eucharystii po Vaticanum II
4. Pora i częstotliwość sprawowania Eucharystii
5. Znaczenie paramentów liturgicznych podczas sprawowania Mszy świętej
6. Przygotowanie duchowieństwa i wiernych do Mszy świętej

VII. Zgromadzenie liturgiczne wspólnotą osób w działaniu - uczestnictwo w liturgii Mszy świętej
1. Przejaw uczestnictwa wiernych w Mszy św. w historii
2. Istota uczestnictwa w Mszy św. według wymagań odnowy soborowej

VIII. Obrzędy otwarcia - liturgia zgromadzenia
1. Powstanie obrzędów wstępnych
2. Procesja, śpiew na wejście - introit
3. Pozdrowienie ołtarza
4. Znak krzyża i pozdrowienie zgromadzonych
5. Akt pokuty
6. Kyrie elejson - Kościół pozdrawia swego Pana
7. Hymn "Chwała na wysokości"
8. Kolekta - modlitwa zgromadzenia
9. Teologiczny sens liturgii zgromadzenia

IX. Liturgia słowa Bożego
1. Formowanie się liturgii słowa Bożego
2. Śpiew między czytaniami
3. Uprzywilejowana proklamacja Ewangelii
4. Homilia - aktualizujące otwarcie słowa Bożego
5. Wyznanie wiary - Credo
6. Modlitwa powszechna
7. Odesłanie katechumenów
8.Teologiczna problematyka liturgii słowa Bożego
9. Uczestnictwo w liturgii słowa

X. Liturgia eucharystyczna
A. Przygotowanie darów
1. Zbieranie i przynoszenie darów (procesja z darami)
2 Śpiew na Offertorium
3. Troska wiernych o dary dla Eucharystii
4. Modlitwy towarzyszące składaniu darów
5. Okadzanie darów
6. Ułożenie darów na ołtarzu
7. Modlitwa nad darami
8. Znaczenie obrzędu przygotowania darów
B. Modlitwa eucharystyczna
1. Czym jest anafora - Modlitwa eucharystyczna
2. Nazwy Modlitwy eucharystycznej
3. Oddzielenie prefacji od innych modlitw
4. Reforma Modlitwy eucharystycznej
5. Najważniejsze elementy Modlitwy eucharystycznej
6. Modlitwy eucharystyczne jako modlitwy Kościoła
- Pierwsza Modlitwa eucharystyczna - Kanon rzymski
- Druga Modlitwa eucharystyczna
- Trzecia Modlitwa eucharystyczna
- Czwarta Modlitwa eucharystyczna
- Piąta Modlitwa eucharystyczna
- Modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojednania
- Modlitwy eucharystyczne w Mszach z udziałem dzieci
C. Liturgia uczty ofiarnej
1. Modlitwa Pańska: wprowadzenie, doksologia, embolizm
2. Obrzęd pokoju
3. Łamanie chleba i ryt zmieszania Świętych Postaci
4. Przyjęcie darów eucharystycznych
5. Gratiarum actio po przyjęciu Komunii świętej i w modlitwie po Komunii

XI. Liturgia rozesłania - Eucharystia za życie świata
1. Historia obrzędów zakończenia Mszy św.
2. Obrzęd zakończenia w Ordo Missae Mszału Pawła VI
3. Teologiczne znaczenie obrzędu rozesłania

XII. Kult Eucharystii poza Mszą świętą
A. Podstawy i formy przechowywania Eucharystii poza Mszą świętą
1. Formy przechowywania Eucharystii
2. Miejsce przechowywania Eucharystii
3. Przechowywanie Eucharystii według norm odnowy liturgii po Vaticanum II
B. Cele przechowywania Najświętszej Eucharystii
1. Wiatyk i Komunia chorych
2. Komunia wiernych extra Missam - poza Mszą świętą
3. Kult Najświętszej Eucharystii poza Mszą świętą

Introduced: laudem (2008-02-22)
Modified: custos (2012-05-17)