» Textbooks » Sakramenty Kościoła
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Testa Benedetto
Title: Sakramenty Kościoła
Original title: I Sacramenti della Chiesa
Translator: Lucjan Balter SAC
Publishing house: Pallottinum
Publ. city: Poznań
Publ. year.: 1998
Pages: 384
ISBN: 83-7014-307-5
Series: AMATECA Podręczniki Teologii Katolickiej
Series no.: 9

Contents:
WSTĘP

Część pierwsza ZBAWCZE WYDARZENIE SAKRAMENTALNE

Rozdział I: MYSTERION I SACRAMENTUM W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI
1. „Mysterion" i „typoi" w Piśmie świętym
2. Wydarzenia i tajemnice zbawienia dokonanego przez Jezusa
Chrystusa
3. Sakramenty w Tradycji i nauczaniu Magisterium
- Sacramentum w Tradycji
-- Sakramenty w Starym Testamencie
-- Sakramenty w myśli Reformatorów
- Sakramenty w wypowiedziach Magisterium Kościoła
BIBLIOGRAFIA

Rozdział ll: GEST SAKRAMENTALNY
1. Chrystologiczny fundament gestu sakramentalnego
- Chrystus - Tajemnicą Ojca
- Ustanowienie sakramentów przez Chrystusa
- Liczba sakramentów
2. Kościół tajemnicą Chrystusa i powszechnym sakramentem zbawienia
- Kościół tajemnicą Chrystusa
- Kościół powszechnym sakramentem zbawienia
- Problem ustanowienia sakramentów w akcie założenia Kościoła
3. Szafarz i osoba przyjmująca sakrament
- Szafarz
- Osoba przyjmująca sakrament
4. Znak sakramentalny
- Znak
- Znak sakramentalny oznacza i działa
5. Sprawowanie sakramentów
- Zgromadzenie
6. Skuteczność sakramentów
- Skuteczność sakramentów w świetle Tradycji i Magisterium
- Sposoby pojmowania przyczynowości sakramentów
7. Skutki sakramentów
- Pierwszy i bezpośredni skutek sakramentów
- Sakramentalny charakter chrztu, bierzmowania i święceń
- Łaska sakramentalna
8. Sakramenty jako znaki operatywne Nowego Przymierza
- Sakramenty jako znaki przypominające, ukazujące
i profetyczne
-- Znaki przypominające
-- Znaki ukazujące
-- Znaki profetyczne
- Sakramentalna fizjonomia życia kościelnego
- Sens życia przekazywanego przez sakramenty
9. Sakramentalia
BIBLIOGRAFIA

Część druga POSZCZEGÓLNE SAKRAMENTY

R o z d z i a ł I: OD CHRZTU DO NOWEGO STWORZENIA
1. Inicjacja chrześcijańska
2. Chrzest w Piśmie świętym
3. Tradycja i Magisterium
4. Znak chrzcielny
- Szafarz
- Osoba przyjmująca
- Gest chrzcielny
5. Skutki chrztu
- Charakter
- Kapłaństwo „chrzcielne"
- Łaska chrztu
-- Chrzest odrodzeniem człowieka
-- Żal i odpuszczenie grzechów
- Chrzest a zamieszkiwanie Ducha Świętego
- Chrześcijanin jest nowym stworzeniem
6. Konieczność i różne rodzaje chrztu
- Konieczność chrztu
- Chrzest krwi
- Chrzest pragnienia
- Chrzest dzieci
BIBLIOGRAFIA

Rozdział II: BIERZMOWANIE. WYLANIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Dary Ducha Świętego
- Dary Ducha Świętego w Piśmie świętym
2. Dary Ducha według Tradycji i Magisterium
3. Sakramentalny znak bierzmowania
- Szafarz
- Przyjmujący
- Gest sakramentalny
4. Skutki bierzmowania
- Charakter bierzmowania
- Łaska sakramentalna
BIBLIOGRAFIA

Rozdział III: EUCHARYSTIA. SAKRAMENT OBECNOŚCI CHRYSTUSA I JEDNOŚCI KOŚCIOŁA
1. Eucharystia w Piśmie świętym i w nauce Magisterium
- Kontekst Ostatniej Wieczerzy
- Związek Eucharystii z Paschą Pana
- Eucharystia pamiątką Jezusa umarłego i zmartwychwstałego
- Pamiątka Jezusa umarłego i zmartwychwstałego nazywa się Eucharystią
2. Eucharystia jest celebrowaniem Paschy Pana
- Działanie Chrystusa zmartwychwstałego - w Duchu Świętym
- Eucharystia tworzy Kościół
- Eucharystia celebracją Kościoła
3. Obecność Chrystusa w Eucharystii
- Obecność w Eucharystii
- Refleksja nad obecnością eucharystyczną
- Przeistoczenie
- Sens dokumentów Magisterium
- Współczesne dyskusje na temat przeistoczenia
- Znaczenie przeistoczenia
4. Komunia eucharystyczna
- Komunia eucharystyczna w Piśmie św. i nauce Magisterium
- Znaczenie komunii eucharystycznej
5. Eucharystia sakramentem Ofiary Chrystusa
- Ofiara Chrystusa i Kościoła
- Gest sakramentalny
6. Owoce Eucharystii
- Pierwszy owoc Najświętszego Sakramentu
- Łaska sakramentalna
- Znaczenie łaski eucharystycznej
7. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej
BIBLIOGRAFIA

Rozdział IV: POKUTA. PRZEBACZENIE GRZECHÓW WIERNYM
1. Życie chrześcijańskie a grzech w Piśmie świętym
- Grzech wiernych
- Miłosierdzie Boga w Chrystusie
- Nawrócenie grzesznych braci
2. Kościół odpuszcza grzechy wiernym
- Z dziejów sakramentu pokuty
- Wybaczenie grzechów ludziom ochrzczonym według nauki Magisterium Kościoła
- Eklezjalny wymiar pokuty
3. Znak sakramentalny
- Szafarz
- Rozgrzeszenie
- Akty penitenta
-- Żal
-- Spowiedź
-- Zadośćuczynienie
- Antropologiczne aspekty aktów penitenta
4. Łaska pokuty
- Pojednanie z Bogiem i Kościołem
- Łaska nowego przebaczenia
- Konieczność sakramentu pokuty
BIBLIOGRAFIA

Rozdział V: NAMASZCZENIE CHORYCH. CHRYSTUSOWE POCIESZENIE CHORYCH
1. Namaszczenie w Piśmie świętym
- Uzdrawiające działania Jezusa i uczniów
- Tekst Jakuba 5,14-15
- Prawdziwe uzdrowienie człowieka
2. Tradycja i Magisterium
- Ważniejsze świadectwa Tradycji
- Nauka Magisterium
3. Znak sakramentalny
- Szafarz
- Przyjmujący
4. Sens i skutki sakramentu
- Pokuta, święte namaszczenie i Wiatyk
BIBLIOGRAFIA

Rozdział VI: SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ. SŁUDZY JEZUSA CHRYSTUSA
1. Misja Jezusa i Jego szafarzy
- Posłannictwo Chrystusa i Apostołów
- Świadomość apostolska
- Sukcesja apostolska
2. Uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa
- Jedyne kapłaństwo Chrystusa
- Kapłaństwo ministerialne
3. Posługiwanie i kapłaństwo służebne, przekazywane przez święcenia i misję
- Nauka Magisterium
- Konsekracja i misja szafarza w nauce Vaticanum II
- Konsekracja i misja szafarza
- Kapłaństwo szafarza
4. Znak sakramentalny
- Ustanowienie sakramentu święceń
- Szafarz i przyjmujący
- Gest sakramentalny
5. Skutki święceń
- Charakter wyświęconego szafarza
- Łaska sakramentalna
6. Stopnie sakramentu święceń
- Biskupstwo
- Prezbiterat
- Diakonat
BIBLIOGRAFIA

Rozdział VII: SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA. UŚWIĘCENIE MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
1. Zjednoczenie małżeńskie w planie Trójcy świętej
- Mężczyzna i niewiasta w zbawczym planie Bożym
- Jedność małżeńska w zbawczej tajemnicy Chrystusa
- Znaczenie Ef 5,21-33
2. Małżeństwo w Tradycji i nauce Magisterium
- Z dziejów sakramentu małżeństwa
- Myśl Reformatorów i nauka Soboru Trydenckiego
- Sobór Watykański II i Adhortacja Familiaris Consortio
3. Sakrament małżeństwa
- Ustanowienie małżeństwa
- Szafarze
- Gest sakramentalny
- Jednoczące i prokreacyjne znaczenie zgody oblubieńczej
4. Skutki sakramentalne
- Więź małżeńska
- Specyfika więzi małżeńskiej
- Łaska sakramentalna
- Rodzina
BIBLIOGRAFIA

ZAKOŃCZENIE

Introduced: laudem (2008-10-02)
Modified: ostrowik (2009-05-04)