» Textbooks » Liturgika czyli nauka o...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Lenczewski Mikołaj (Fr)
Title: Liturgika czyli nauka o nabożeństwach
Subheading: część I i II
Publishing house: Chrześcijańska Akademia Teologiczna
Publ. city: Warszawa
Publ. year.: 1981
Pages: 339

Contents:
OD WYDAWCY

PRZEDMOWA

WSTĘP

§ 1. Pojęcie o Liturgice
§ 2. Zadanie Liturgiki
§ 3. Podział nauki
§ 4. Źródła Liturgiki
§ 5. Nauki pomocnicze
§ 6. Zabytkowe dzieła liturgiczne, zawierające rytuał nabożeństw
§ 7. Komentarze i objaśnienia nabożeństwa prawosławnego
§ 8. Liturgika jako nauka
§ 9. Rozwój Liturgiki jako nauki na Wschodzie
§ 10. Rozwój Liturgiki jako nauki na Wschodzie
§ 11. Liturgika prawosławna w Państwie Polsko-Litewskim
§ 12. Rozwój Liturgiki w wieku XIX
§ 13. Literatura

Część pierwsza LITURGIKA OGÓLNA

I. WIADOMOŚCI OGÓLNE O NABOŻEŃSTWIE

§ 14. Pojęcie o nabożeństwie w ogóle i o chrześcijańskim w szczególności
§ 15. Nabożeństwo ogólne i prywatne
§ 16. Nabożeństwo Starego Testamentu
§ 17. Ustanowienie nabożeństwa Nowego Testamentu przez Chrystusa
§ 18. Nabożeństwo chrześcijańskie w okresie Apostołów
§ 19. Czynności sakralne podczas nabożeństwa w okresie apostolskim
§ 20. Miejsce odprawiania nabożeństw
§ 21. Czas odprawiania nabożeństw
§ 22. Stosunek nabożeństwa chrześcijańskiego do nabożeństwa Starego Testamentu
§ 23. Formy nabożeństwa chrześcijańskiego przyjęte z nabożeństwa Starego Testamentu
§ 24. Wiadomości historyczne o nabożeństwie chrześcijańskim
§ 25. Nabożeństwo chrześcijańskie w okresie Mężów Apostolskich
§ 26. Wiadomości o nabożeństwach w II wieku
§ 27. Wnioski o nabożeństwach w okresie Mężów Apostolskich
§ 28. Wiadomości o nabożeństwach u pisarzy chrześcijańskich III w.
§ 29. Rozwój nabożeństwa chrześcijańskiego w okresie Soborów Powszechnych
§ 30. Troska Ojców Kościoła o zachowanie istoty nabożeństwa
§ 31. Cel prawosławnych nabożeństw chrześcijańskich
§ 32. Cel prywatnych nabożeństw chrześcijańskich
§ 33. Strona zewnętrzna nabożeństw chrześcijańskich
§ 34. Słowo
§ 35. Czynności uświęcone
§ 36. Symbole
§ 37. Połączenie słowa, czynności uświęconych i symboli w nabożeństwie chrześcijańskim
§ 38. Niezbędność obrzędów i symboli w nabożeństwie chrześcijańskim

II. CZĘŚCI SKŁADOWE NABOŻEŃSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

1. Sakramenty

§ 39. Pojęcie sakramentu; ilość sakramentów i znaczenie ich w nabożeństwie

2. Modlitwy

§ 40. Pojęcie modlitwy. Rodzaje modlitw kościelnych
§ 41. Modlitwa w Kościele Starego Testamentu
§ 42. Używanie modlitw przez Chrystusa i Apostołów wziętych ze Starego Testamentu oraz przestrzeganie zwyczajów biesiadnych
§ 43. Modlitwy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
§ 44. Ektenia, pojęcie ektenii i jej rodzaje
§ 45. Wybitniejsi autorzy modlitw liturgicznych oraz nabożeństw
§ 46. Modlitwy początkowe
§ 47. Modlitwy końcowe

3. Śpiewy liturgiczne

§ 48. Zastosowanie śpiewów podczas nabożeństwa
§ 49. Śpiewy liturgiczne w Starym Testamencie
§ 50. Rozróżnienie śpiewów według ich pochodzenia
§ 51. Najdawniejsze śpiewy chrześcijańskie
§ 52. Wzrost liczby hymnów liturgicznych w IV wieku i w wiekach następnych
§ 53. Nazwy pieśni kościelnych. Podział ich na kategorie
§ 54. Rozwój śpiewu liturgicznego w okresie Soborów Powszechnych
§ 55. Śpiew liturgiczny w Kościołach Greckich w okresie od VIII do XV wieku
§ 56. Śpiew liturgiczny w Kościołach Greckich po odzyskaniu niepodległości przez Grecję
§ 57. Stan śpiewu liturgicznego w Kościołach Greckich po odzyskaniu niepodległości przez Grecję
§ 58. Śpiew liturgiczny u Słowian wschodnich
§ 59. Prawosławny śpiew liturgiczny

4. Czytanie Pisma Świętego

§ 60. Czytanie Pisma Świętego w Kościele Starego Testamentu i w starożytnym Kościele chrześcijańskim
§ 61. Cel czytania Pisma Świętego
§ 62. Księgi biblijne, czytane w czasie nabożeństw
§ 63. Plan czytania Pisma Świętego
§ 64. Sposób czytania Pisma Świętego
§ 65. Uwagi dotyczące czytania tekstów liturgicznych w czasie nabożeństwa

5. Kazania

§ 66. Cel kazań i stosunek ich do nabożeństwa
§ 67. Osoby mające prawo i obowiązek wygłaszania kazań
§ 68. Temat kazań
§ 69. Miejsce i czas wygłaszania kazań
§ 70. Obrzędy i zwyczaje stosowane przy wygłaszaniu kazań
§ 71. Zachowanie się kaznodziejów i słuchaczy w czasie kazania
§ 72. Znaczenie kazania jako części składowej kazania

III. RÓŻNE CZYNNOŚCI SYMBOLICZNE PRZY NABOŻEŃSTWACH

§ 73. Czynności symboliczne przy nabożeństwach
§ 74. Zachowanie się wiernych w czasie nabożeństw

IV. OSOBY ODPRAWIAJĄCE NABOŻEŃSTWA

§ 75. Kler
§ 76. Biskup, ich obowiązki i prawa
§ 77. Prezbiter, jego prawa i obowiązki
§ 78. Diakon, jego prawa i obowiązki
§ 79. Niższe stopnie kościelne
§ 80. Hipodiakon, ich prawa i obowiązki
§ 81. Paramonarze, ich prawa i obowiązki

V. MIEJSCA ŚWIĘTE PRZEZNACZONE DLA NABOŻEŃSTWA

§ 82. Pojęcie o miejscach świętych
§ 83. Różne nazwy świątyń
§ 84. Pochodzenie świątyń chrześcijańskich
§ 85. Miejsce nabożeństw chrześcijańskich w pierwszych trzech wiekach
§ 86. Świątynie chrześcijańskie w epoce Soborów Powszechnych
§ 87. Części składowe świątyń
§ 88. Przedsionek
§ 89. Środkowa cześć świątyni
§ 90. Ikonostas i ołtarz
§ 91. Prestoł
§ 92. Konsekracja prestołu i szaty jego nakładane w czasie konsekracji
§ 93. Prestoł w starożytności chrześcijańskiej
§ 94. Prestoły w głównych świątyniach Ławry Poczajowskiej i w Katedrze Metropolitarnej w Warszawie
§ 95. Cyborium
§ 96. Górne miejsce i siedzenia boczne w ołtarzu
§ 97. Stół ofiarny i diakonikon
§ 98. Dzwony. Ich pochodzenie. Używanie dzwonów przy świątyniach
§ 99. Kunszt dzwonienia
§ 100. Konsekracja dzwonów
§ 101. Sztuka ludwisarska
§ 102. Odlewnia dzwonów w firmie Felczyńskich w Przemyślu
§ 103. Dzwonnice
§ 104. Cmentarze i kaplice

VI. ARCHITEKTURA SAKRALNA

§ 105. Początki chrześcijańskiej architektury sakralnej
§ 106. Klasyczne style greckie
§ 107. Architektura rzymska
§ 108. Chrześcijańska architektura sakralna
§ 109. Styl bizantyjski
§ 110. Wczesnośredniowieczna architektura sakralna krajów chrześcijańskich
§ 111. Styl romańsko-bizantyjski
§ 112. Architektura gotycka
§ 113. Architektura wieku Odrodzenia
§ 114. Architektura sakralna Słowian wschodnich
§ 115. Wschodnie budownictwo sakralne w Polsce

VII. IKONOGRAFIA CHRZEŚCIJAŃSKA

§ 116. Pojęcie o obrazach świętych
§ 117. Krzyż święty
§ 118. Wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego - Golgota
§ 119. Pochodzenie świętych ikon
§ 120. Ikony Boga Ojca
§ 121. Ikony Chrystusa
§ 122. Ikony Ducha Świętego
§ 123. Wizerunek Trójcy Świętej
§ 124. Ikony Matki Bożej
§ 125. Wizerunki aniołów
§ 126. Wizerunki ewangelistów świętych
§ 127. Wiadomości z historii ikonografii Chrześcijańskiej
§ 128. Ikonografia grecka u Słowian wschodnich w Polsce

VIII. SZATY LITURGICZNE

§ 129. Pochodzenie szat liturgicznych
§ 130. Szaty liturgiczne diakona
§ 131. Szaty prezbitera
§ 132. Szaty liturgiczne biskupa

IX. UTENSYLIA LITURGICZNE

§ 133. Utensylia eucharystyczne
§ 134. Wskazówki ogólne, dotyczące utensylia eucharystycznych, znajdujących się w Liturgikonie
§ 135. Kielich
§ 136. Patena
§ 137. Gwiezdzica
§ 138. Pokrowce
§ 139. Ripidy
§ 140. Łyżeczka
§ 141. Gąbka grecka
§ 142. Włócznia-kopie-agia lonchi
§ 143.Cyborion
§ 144. Danonosica
§ 145. Syjony
§ 146. Utensylia liturgiczne przy in. sakramentach
§ 147. Chrzcielnica
§ 148. Naczynie dla mirry świętej
§ 149. Wieńce ślubne
§ 150. Chorągwie
§ 151. Świeczniki
§ 152. Naczynie dla błogosławieństwa chlebów
§ 153. Kadzielnica
§ 154. Stół dla odprawiania panichid i nabożeństw żałobnych

X. KSIĘGI LITURGICZNE

§ 155. Pojęcie o księgach liturgicznych
§ 156. Ewangelia
§ 157. Apostoł
§ 158. Psałterz
§ 159. Psałterz Pełny
§ 160. Typikon
§ 161. Liturgikon
§ 162. Liturgikon Biskupi
§ 163. Czasosłow
§ 164. Oktoich
§ 165. Minea
§ 166. Minea miesięczna
§ 167. Minea ogólna
§ 168. Minea świąteczna
§ 169. Minea dodatkowa
§ 170. Triodion Postny
§ 171. Triodion Kwietny
§ 172. Hirmologion
§ 173. Księgi liturgiczne używane przy in. Posługach liturgicznych

Cześć druga

ROŻNE RODZAJE NABOŻEŃSTW KOŚCIELNYCH

A. O NABOŻEŃSTWACH KOŚCIELNYCH, ODPRAWIANYCH STALE W ŚWIĄTYNIACH

§ 1. Podział nabożeństw kościelnych

I. NABOŻEŃSTWO CODZIENNE

§ 2. Czas odprawiania codziennych nabożeństw kościelnych

1. Nabożeństwo wieczorne

§ 3. Skład nabożeństwa wieczornego
§ 4. Dziewiąta godzina
§ 5. Wieczernia
§ 6. Pochodzenie starożytnego nabożeństwa wieczorowego
§ 7. Różne rodzaje wieczerni
§ 8. Powieczerze

2. Nabożeństwo poranne

§ 9. Skład nabożeństwa porannego
§ 10. Połuszcznica
§ 11. Jutrznia
§ 12. Świadectwa o odprawianiu nabożeństwa porannego w starożytności
§ 13. Zmiany w odprawianiu jutrzni w okresie późniejszym
§ 14. Nabożeństwo godzinek
§ 15. Pierwsza godzina
§ 16. Nabożeństwa trzeciej i szóstej godziny

3. Liturgia święta

§ 17. Rodzaje i kategorie Liturgii
§ 18. Liturgie Kościoła Prawosławnego
§ 19. Części składowe Liturgii
§ 20. Czynności wstępne przed odprawieniem Liturgii

4. Proskomidia

§ 21. Pojęcie o proskomidii
§ 22. Materiały niezbędne dla sakramentu Eucharystii
§ 23. Przygotowanie św. Chleba
§ 24. Przeznaczenie pozostałych prosfor
§ 25. Znaczenie zwyczaju wyjmowania cząsteczek na cześć świętych i za zmarłych
§ 26. Zakończenie proskomidii
§ 27. Znaczenie symboliczne czynności uświęconych w czasie proskomidii

5. Liturgia katechumenów

§ 28. Pojęcie O liturgii katechumenów
§ 29. Liturgia katechumenów

6. Liturgia wiernych

§ 30. Części składowe Liturgii wiernych
§ 31. Przeniesienie św. Darów ze stołu ofiarnego na prestoł
§ 32. Przygotowanie wiernych do godnego uczestniczenia przy sakramencie Eucharystii świętej
§ 33. Sakrament Eucharystii
§ 34. Przygotowanie wiernych
§ 35. Przyjmowanie Komunii Św. przez duchowieństwo i wiernych
§ 36. Zakończenie Liturgii Świętej
§ 37. Nauka Ojców Kościoła o Eucharystii Świętej
§ 38. Liturgia Św. Bazylego Wielkiego

II. NABOŻEŃSTWO TYGODNIOWE

§ 39. Pojęcie o nabożeństwach w każdym dniu tygodnia
§ 40. Pierwszy dzień tygodnia-niedziela-woskresienije
§ 41. Nabożeństwo wieczorne, jutrznia oraz Liturgia w dzień niedzielny
§ 42. Rodzaje i kategorie nabożeństwa wieczorowego
§ 43. Jutrznia niedzielna
§ 44. Niedzielne stychyry i kanony Oktoichu
§ 45. Zakończenie jutrzni niedzielnej
§ 46. Nabożeństwa w pozostałe dni tygodnia

III. NABOŻEŃSTWO ROCZNE

§ 47. Pojęcie o roku kościelnym i nabożeństwach cyklu rocznego

1. Nabożeństwo świąteczne

§ 48. Pojęcie o świętach i nabożeństwach i ich cel
§ 49. Różne kategorie świąt
§ 50. Wielkie święta nieruchome z liczby 12 świąt ze znakiem liturgicznym +
§ 51. Wielkie święta nieruchome ze znakiem liturgicznym +
§ 52. Święta średnie
§ 53. Święta średnie ze znakiem liturgicznym +
§ 54. Święta średnie ze znakiem liturgicznym + (koloru czerwonego)
§ 55. Święta małe
§ 56. Wieczorne nabożeństwo świąteczne
§ 57. Wsienoszcznoje Bdienije
§ 58. Wsienoszcznoje Bdienije – Wielka Wieczerza
§ 59. Wsienoszcznoje Bdienije. Jutrznia

2. Wielkie nieruchome święta na cześć Chrystusa

§ 60. Boże Narodzenie
§ 61. Spotkanie Pańskie
§ 62. Teofania – Chrzest Pański
§ 63. Przemienienie Pańskie
§ 64. Podwyższenie Krzyża Świętego

3. Święta nieruchome na cześć Bogarodzicy

§ 65. Historia ustanowienia świąt na cześć Matki Boskiej
§ 66. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
§ 67. Ofiarowanie do świątyni
§ 68. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
§ 69. Uśpienie Matki Bożej

4. Święta ruchome na cześć Chrystusa

§ 70. Pojęcie o świętach ruchomych na cześć Chrystusa
§ 71. Wjazd Chrystusa do Jerozolimy
§ 72. Zmartwychwstanie Chrystusa - Wielkanoc
§ 73. Niedziele Wielkanocne
§ 74. Wniebowstąpienie Pańskie
§ 75. Pięćdziesiątnica – Święta Trójca
§ 76. Niedziela Wszystkich Świętych

IV. NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU

1. Posty

§ 77. Ważność i starożytność postu
§ 78. Ustanowienie postów w Kościele chrześcijańskim
§ 79. Ustanowienie postu we środy i piątki
§ 80. Inne posty jednodniowe

2. Przygotowanie wiernych do W. Postu

§ 81. Niedziele przygotowawcze przed W. Postem
§ 82. Treść i cel nabożeństw przygotowawczych do W. Postu

3. Nabożeństwa poszczególnych dni Wielkiego Postu

§ 83. Pojęcie ogólne o nabożeństwach Wielkiego Postu
§ 84. Nabożeństwa wielkopostne cyklu dobowego
§ 85. Liturgia Darów uprzednio poświęconych – Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darów

4. Szczególne przeznaczenie niektórych dni Wielkiego Postu

§ 86. Sobota pierwszego tygodnia W. Postu
§ 87. Pierwsza Niedziela W. Postu – Niedziela Prawosławia
§ 88. Druga Niedziela W. Postu
§ 89. Trzecia Niedziela W. Postu
§ 90. Czwarta Niedziela W. Postu
§ 91. Czwarty tydzień W. Postu
§ 92. Piąty tydzień W. Postu
§ 93. Sobota szóstego tygodnia W. Postu – Sobota o Łazarzu

5. Nabożeństwo Wielkiego Tygodnia

§ 94. Pojęcie ogólne o nabożeństwach Wielkiego Tygodnia
§ 95. Wielki Poniedziałek
§ 96. Wielki Wtorek
§ 97. Wielka Środa
§ 98. Wielki Czwartek
§ 99. Wielki Piątek
§ 100. Wielka Sobota

B. O NABOŻEŃSTWACH ODPRAWIANYCH PRZEZ KOŚCIÓŁ W NIEKTÓRYCH WYPADKACH DLA POTRZEB POSZCZEGÓLNYCH WIERNYCH

§ 101. Wyszczególnienie nabożeństw specjalnych
I. SAKRAMENTY

1. Chrzest
§ 102. Pojęcie o sakramencie

2. Namaszczenie Myrrą Świętą

§ 103. Pojęcie o sakramencie
§ 104. Poświęcenie myrry świętej
§ 105. Użycie konsekrowanej myrry w sakramencie
§ 106. Początek ustanowienia sakramentu namaszczenia św. myrrą

3. Spowiedź

§ 107. Pojęcie o spowiedzi
§ 108. Ustanowienie sakramentu
§ 109. Obrzędy i modlitwy przy sakramencie spowiedzi
§ 110. Spoweidź w Kościele starochrześcijańskim

4. Komunia

§ 111. Udzielanie Komunii chorym

5. Kapłaństwo

§ 112. Pojęcie o sakramencie
§ 113. Konsekracja na biskupa w starożytności i obecnie
§ 114. Konsekracja na prezbitera
§ 115. Konsekracja na diakona
§ 116. Stawianie na niższe stopnie kościelne

6. Ślub

§ 117. Pojęcie o sakramencie
§ 118. Sakrament ślubu

7. Namaszczenie olejem świętym

§ 119. Pojęcie o sakramencie
§ 120. Liczba sprawujących sakrament
§ 121. Rytuał sakramentu namaszczenia św. olejem

II. MODLITWY I NABOŻEŃSTWA W RÓŻNYCH WYPADKACH

§ 122. Rodzaje modlitw i nabożeństw w różnych wypadkach

1. Konsekracja świątyni

§ 123. Pojęcie o świątyni
§ 124. Niezbędność konsekracji świątyni
§ 125. Nabożeństwo przy zakładaniu świątyni
§ 126. Przygotowanie do konsekracji świątyni
§ 127. Znaczenie słów psalmu 23. „Podnieście książęta bramy wasze”
§ 128. Starodawny zwyczaj konsekrowania świątyni

2. Konsekracja wody

§ 129. Znaczenie żywiołu wodnego w życiu wiernych
§ 130. Małe poświęcenie wody
§ 131.Wielkie poświęcenie wody, „Świętej Wielkiej Agiasmy”

3. Molebny

§ 132. Molebny – Nabożeństwa błagalne i dziękczynne

4. Obrzęd przyjęcia ślubów zakonnych

§ 133. Pojęcie o zakonach. Różne stopnie ślubów zakonnych

5. Grzebanie zmarłych

§ 134. Grzebanie zmarłych
§ 135. Dni modłów za zmarłych

MATERIAŁY DODATKOWE

Notes:
wydanie drugie poprawione i uzupełnione. Nakład 500 + 30

Introduced: jeremiasz (2013-06-03)
Modified: ostrowik (2019-07-13)