» Textbooks » Liturgika
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Wierusz - Kowalski Jan (Fr)
Title: Liturgika
Publishing house: PAX
Publ. city: Warszawa
Publ. year.: 1955
Pages: 360

Contents:
Wstęp

Część pierwsza. Liturgika ogólna

Rozdział pierwszy: Pojęcie liturgii
Definicja liturgii
Pojęcie kultu
Podział aktów kultu
Przedmiot kultu
Cechy kultu
Podmiot kultu
Kapłaństwo Chrystusa
Kapłaństwo wiernych
Cechy kapłaństwa Chrystusa
Akty liturgiczne a pobożność prywatna

Rozdział drugi: Prawodawstwo liturgiczne
Władza ustawodawcza w liturgii
Księgi liturgiczne
Język liturgii
Rubryki
Prawo zwyczajowe

Rozdział trzeci: Zarys historii liturgii
Znaczenie historii liturgii
Źródła liturgii chrześcijańskiej
Liturgia żydowska
Liturgia helleńska
Liturgia Rzymian
Liturgia w I wieku
Wiek II i III
Rodziny liturgiczne
Liturgie wschodnie
Liturgie zachodnie
Liturgia rzymska IV-VIII wieku
Wiek IX-X
Rozwój liturgii rzymsko-gallikańskiej w średniowieczu XI-XII w.
Liturgia XIII-XIV
Liturgia a humanizm i Sobór Trydencki XV-XVI w.
Wiek XVII i XVIII
Odrodzenie w liturgii w XIX i XX w. i ruch liturgiczny
Historia liturgii polskiej

Rozdział czwarty: Symbolika liturgiczna
Znaczenie symbolu w liturgii
Źródło symbolu liturgicznego
Funkcje symbolu liturgicznego
Cechy symbolu

1. Gesty liturgiczne
Wiadomości ogólne
Postawa ciała
Znak krzyża

2. Elementy naturalne
Ogień i światło
Kadzidło

3. Formy słowne
Myśl przewodnia
Litania
Aklamecje
Wersety
Doksologia
Symbol wiary
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo

4. Kościół i jego wnętrze
Symbolika kościoła
Rodzaje kościołów
Konsekracja kościoła
Ołtarz
Wyposażenie ołtarza
Tabernakulum
Prezbiterium
Nawa
Droga krzyżowa
Ambona
Ołtarze boczne
Chrzcielnica
Przedsionek
Wieża
Dzwony
Sztuka liturgiczna
Muzyka liturgiczna
Wskazówki encykliki „Mediator Dei”
Oświetlenie kościoła

5. Paramentyka i naczynia
Wiadomości ogólne
Historia szat liturgicznych
Symbolika szat liturgicznych
Poszczególne części ubioru liturgicznego
Poszczególne naczynia liturgiczne

Rozdział piąty: Heortologia
Wiadomości ogólne

1. Rok liturgiczny, jego istota i struktura
Rok liturgiczny
Zejście się świąt i niedziel
Ryt i stopień świąt
Niedziele pierwszej i drugiej klasy i niedziele zwyczajne
Oktawy
Ferie uprzywilejowane i nieuprzywilejowane
Wigilie
Wotywy

2. Tydzień chrześcijański
Niedziela
Ferie
Suche dni

3. Proprium de temopre

A. Cykl Bożego Narodzenia (Tajemnica Wcielenia)

a) Czas adwentowy
Myśl przewodnia
Historia adwentu
Liturgia adwentu
b) Czas Bożego Narodzenia
Myśl przewodnia
Historia Bożego Narodzenia i Objawienia
Liturgia Bożego Narodzenia
c) Oktawa Bożego Narodzenia
d) Czas po Objawieniu

B. Cykl Wielkanocny (Tajemnica Odkupienia)
Przygotowanie

a) Okres przedmościa
b) Wielki Post
Myśl przewodnia
Historia Wielkiego Postu
Środa Popielcowa
Druga niedziela i ferie Wielkiego Postu
Okres Męki Pańskiej
Myśl przewodnia Wielkiego Tygodnia
Niedziela Palmowa
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Grób Pana Jezusa
Wielka Sobota
c) Okres świąteczny
d) Okres poświąteczny

C. Cykl niedziel po Zesłaniu Ducha Świętego

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Uroczystość Bożego Ciała
Uroczystość Serca Jezusowego
Inne uroczystości

D. Cykl Świąt Maryjnych

Myśl przewodnia
Historia poszczególnych świąt

E. Uroczystość Aniołów i Świętych

Kult Aniołów
Kult świętych
Ważniejsze uroczystości świętych
Święto apostołów
Dzień zaduszny
Inne święta

Część druga. Liturgika Szczegółowa
Rozdział pierwszy: Liturgia sakramentalna

Wstęp

1. Chrzest

Myśl przewodnia
Tablica obrzędów chrztu św.
Obrzędy przy wejściu do kościoła
Wejście do kościoła
Modlitwy przed chrzcielnicą
Akt chrztu

2. Bierzmowanie

3. Eucharystia

Wstęp
Nazwy Mszy św.
Rodzaje Mszy św.

A. Rozwój historyczny Mszy św.

Wiadomości ogólne
Msza św. w I wieku
Msza św. w II i III wieku
Msza św. w IV wieku
Msza św. w okresie od V do VIII wieku
Msza św. w okresie od VIII do XI wieku
Epoka gotycka od XI do XV wieku
Reforma tridentinum

B. Struktura Mszy św.

Wiadomości ogólne
Tablica układu Mszy św.

C. Wyjaśnienie obrzędów Mszy św.

Msza katechumenów
Rozwój historyczny
a) Część wstępna
Modlitwy u stóp ołtarza
b) Liturgia bazylikalna (introit-oracja)
Introit
Kyrie elejson
Gloria in excelsis
Oracja
c) Liturgia synagogalna – czytania
Lekcja (epistola)
Śpiewy
Werset „Alleluja”
Sekwencje
Ewangelia
Credo
Msza wiernych

a) Ofiarowanie
Myśl przewodnia
Rozwój historyczny
Poszczególne części Ofiarowania
Offertorium
Ofiarowanie chleba
Ofiarowanie wina
Okadzanie darów
Lavabo
Suscipe Santa trinitas
Orate fratrem i secreta

b) Kanon
Myśl przewodnia
Historia kanonu
Poszczególne części kanonu
Prefacja
Te igitur
In Primus
Memento za uczestników
Communicantes
Hanc igitur
Quam oblationem
Konsekracja
Unde et memores
Supra quae
Supplices
Memento za zmarłych
Nobis quoque haec peccatoribus
Per quem haec omnia

c) Uczta ofiarna
Myśl przewodnia
Rozwój historyczny
Poszczgólne modlitwy przy komunii
Pater noster
Libera nos quaesumus
Łamanie chleba i pocałunek pokoju
Komunia kapłańska
Komunia wiernych
Dziękczynienie
Zakończenie
Ostatnia ewangelia

D. Inne obrzędy eucharystyczne
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Komunia chorych

4. Sakrament pokuty
Myśl przewodnia
Rozwój historyczny

5. Ostatnie namaszczenie

6. Sakrament kapłaństwa
Myśl przewodnia
Rozwój historyczny
Wyjaśnienie obecnych obrzędów
a) Święcenia niższe
Ostiariat
Lektorat
Egzorcystat
Akolitat

b) Święcenia wyższe
Subdiakonat
Diakonat
Prezbiterat
Episkopat

7. Sakrament małżeństwa
Myśl przewodnia
Rozwój historyczny
Wyjaśnienie obecnego rytuału

Rozdział drugi: Sakramentalia
Myśl przewodnia

1. Poświęcenia i błogosławieństwa
Poświęcenie
Błogosławieństwo

2. Egzorcyzmy

3. Procesje

4. Liturgia zmarłych
Myśl przewodnia
Modlitwa liturgiczna za zmarłych
Modlitwy przy trumnie
Przeniesienie zwłok do kościoła
Msza za zmarłych
Absolucja
Pogrzeb
Pogrzeb dzieci
Uprzywilejowane dni za zmarłych

Rozdział trzeci: Modlitwa Kościoła (Officium Divinum)
Myśl przewodnia

1. Rozwój modlitwy liturgicznej
I-II wiek
IV wiek
V-VI wiek
VII-X wiek
Wiek XI. Reforma Grzegorza VII
Wiek XII-XIV powstanie brewiarza
Reforma Soboru Trydenckiego
Rozwój brewiarza Piusa V
Reforma Piusa X

2. Godziny brewiarza
Matutinum
Nieszpory
Laudesy
Prima i completorium

3. Zasadnicze elementy brewiarza
Psałterz
Antyfony
Hymny
Lekcje i responsoria
Inne modlitwy
Zakończenie

Dodatek
Didache (IX, 1-X, 6)
Św. Justyn, Apologia (I, 65, 1-5; 66, 1-3; 67, 1-7)
Hipolit, Apostolskie podanie (r. 1, 8-34)
Anafora z papirusu z Dêr Batyzeh
Konstytucje Apostolskie (II, 57)
Św.Cyryl z Jerozolimy, Mystagog. Katech. (V, 19-22)
Kanon św. Ambrożego
Deprecatio Gelasiama
Ordo Romanus I
Prefacja dzisiejsza wschodnia

Bibliografia

Notes:
wydanie I

Introduced: jeremiasz (2015-04-03)
Modified: ostrowik (2019-07-13)