» Textbooks » Chorał Kościoła zachodniego....
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Hiley David
Title: Chorał Kościoła zachodniego. Podręcznik
Original title: Western plainchant: a handbook
Translator: Maciej Kaziński
Publishing house: Wydawnictwo Astraia
Publ. city: Kraków
Publ. year.: 2019
Pages: 832
ISBN: 978-83-65686-04-6

Contents:
I Chorał w liturgii
I.1 Wprowadzenie
I.2. Liturgia i nabożeństwa
I.3. Rok kościelny
I.4. Cykl dzienny
I.5. Msza
I.6.Oficjum
I Oficjum nocne (matutinum, wigilia lub nokturny) w cursus świeckim
II Oficjum nocne w tradycji monastycznej
III Laudesy w cursus świeckim
IV Laudesy w cursus monastycznym
V Nieszpory w cursus świeckim
VI Nieszpory w cursus monastycznym
VII Kompleta
VIII Pryma, tercja, seksta i nona
I.7. Procesje
I.8. Ceremonie Wielkiego Tygodnia
I Ogólnie
II Niedziela Palmowa
III Wielki Czwartek
IV Wielki Piątek
V Wielka Sobota lub Wigilia Paschalna
VI Niedziela Wielkanocna
I.9. Święto Głupców i pokrewne zwyczaje
I.10. Inne nabożeństwa
II Gatunki chorałowe
II.1. Wprowadzenie
II.2. Formuły recytacyjne modlitw i czytań
I Ogólnie
II Modlitwy
III Czytania
II.3. Tony dla psalmów i innych śpiewów
I Psalmy
II Inne tony psalmowe: parapteres, tonus peregrinus
III Tony dla kantyków magnificat i benedictus
IV Tony dla wersetów psalmowych introitów i communiones
V Tony dla wersetów responsoriów
VI Tony dla psalmów inwitatoryjnych
VII Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum w sobotniej mszy suchych dni
VIII Te Deum laudamus
II.4. Wielkie responsoria oficjum nocnego
I Wprowadzenie
II Repertuar, teksty i forma
III Muzyka
IV Centonizacja
V Melizmaty
II.5. Graduały i trakty
I Wprowadzenie
II Graduały w a: grupa „Iustus ut palma”
III Graduały w f
IV Inne graduały
V Trakty
VI Trakty w modusie 2
VII Trakty w modusie 8
II.6. Responsoria krótkie
II.7. Antyfony
I Wprowadzenie
II Antyfony ferialne albo psalmowe
III Antyfony do psalmów nieszpornych, oficjum nocnego i laudesów
IV Antyfony do kantyków magnificat i benedictus
V Wielkie antyfony „O”
II.8. Antyfony inwitatoryjne
II.9. Antyfony procesyjne
I Wprowadzenie
II Antyfony rogacyjne (błagalne)
III Antyfony na niedzielę palmową
IV Antyfony na inne okazje
II.10. Antyfony maryjne
II.11. Introity
I Wprowadzenie
II Introity w modusie 3
III Porównanie z antyfonami i responsoriami oficjum
II.12. Communiones
I Ogólnie
II Grupy communiones z tekstami psalmowymi i ewangelicznymi
III Niektóre communiones w modusie f
IV Communiones i responsoria
II.13. Offertoria
I Wprowadzenie
II Teksty
III Melodie offertoryjnych responsów
IV Melodie wersetów
II.14. Alleluja
I Wprowadzenie
II Styl wcześniejszy i styl późniejszy
III Rymowane alleluja i późnośredniowieczne melodie
II.15. Hymny
I Wprowadzenie
II Teksty
III Muzyka
IV Hymny procesyjne
II.16. Śpiewy ordinarium mszalnego
II.17. Kyrie eleison
I Kyrie eleison jako litania
II Kyrie eleison po introicie mszalnym
III Wczesne melodie
II Melodie włoskie
V Typy melodyczne
VI Późniejsze melodie
II.18. Gloria in excelsis Deo
I Wprowadzenie
II Typy recytacyjne
III Melodie przekomponowane
II.19. Sanctus
I Najstarsze melodie
II Inne melodie
II.20. Agnus Dei
II.21. Credo
II.22. Sekwencje
I Wprowadzenie
II Wczesne sekwencje z paralelną strukturą strof
III Notacja; wykonanie; melodie z częściowo podłożonym tekstem
II Krótkie nieparalelne sekwencje
V Sekwencje włoskie
VI Wczesna historia sekwencji
VII Sekwencje rymowane
II.23. Tropy
I Wprowadzenie
II Melizmaty dodane do introitów
III Melizmaty dodawane do Glorii
IV Melizmaty dodawane do responsoriów
V Prosule dla offertoriów i alleluja
VI Prosule dla responsoriów
VII Inne prosule
VIII Kyrie z łacińskim tekstem, prosule do kyrie i tropy do kyrie łacińskiego
IX Śpiewy Benedicamus z rozszerzonym tekstem, prosulami i tropami
X Tropy do introitów, offertoriów i communiones; tropy do ¬sekwencji
XI Tropy do Glorii, Sanctus i Agnus Dei
XII Farsowane czytania, śpiewy Credo i Pater Noster (Ojcze nasz)
II.24. Łacińskie pieśni liturgiczne
I Wprowadzenie
II Versus we wczesnych rękopisach akwitańskich. Versus z „podwójnym przebiegiem”
III Pieśń w xii wieku. Styl literacki i muzyczny
IVPieśń xii-wieczna: funkcja liturgiczna
II.25. Dramaty liturgiczne
I Liturgia i dramat
II Dialog Quem queritis
III Obrzędy wielkanocne w xi wieku i później
IV Obrzędy bożonarodzeniowe i epifanijne; Płacz Racheli i Lament Maryi
V Obrzędy rymowane; „Księga dramatów z Fleury”; Ludus Danielis
II.26 Oficja rymowane
II.27. Metrum, akcent, rytm i rym w tekstach liturgicznych
I Metrum i akcent
II Rym
III Rytm prozy (cursus) i rym prozy
III Księgi liturgiczne i źródła chorałowe
III.1. Wprowadzenie
III.2. Ordines romani
III.3. Sakramentarze i lekcjonarze
I Sakramentarze
II Lekcjonarze
III.4. Graduały (antyfonarze mszalne) i kantatoria
I Wprowadzenie
II Graduały bez notacji muzycznej
III Graduały z notacją muzyczną
III.5. Antyfonarze (antyfonarze dla oficjum)
I Najwcześniejsze antyfonarze 356
II Typy organizacji rękopisów i kalendarzy
III Porównanie źródeł
III.6. Psałterze, hymnarze, kolektarze, lekcjonarze do oficjum
I Psałterze
II Hymnarze
III Kolektarze
IV Lekcjonarze dla oficjum
III.7. Sekwencjarze, troparze i kyriały
III.8. Procesjonały
III.9. Mszały
III.10. Brewiarze
III.11. Kompendia
III.12. Pontyfikały i rytuały
I Pontyfikały i benedykcjonarze
II Rytuały, manuały albo agendy
III.13. Ordynały i zwyczajniki
III.14. Tonariusze
I Definicja i funkcja
II Typy melodii w ośmiu modi
III Jak oznaczano tony psalmowe
III.15. Rozpoznawanie i opisywanie ksiąg chorałowych
IV Notacja
IV.1. Wprowadzenie
I Wstęp
II Znaki w rękopisie Montpellier H. 159
III Neumy
IV.2. Style regionalne
I Notacja francuska i niemiecka (zob. tablice 4, 6–8)
II Notacje paleofrankijska, laońska, bretońska i akwitańska (tablice 1–3)
III Typy powiązane z notacją francusko-niemiecką (tablica 5)
IV Inne notacje włoskie (tablice 11–13)
V Przykłady
IV.3. Likwescencja, oriscus, quilisma; inne znaki specjalne
I Znaki likwescentne
II Quilisma
III Oriscus
IV Virga strata, pressus, pes stratus, pes quassus, salicus
IV.4. Pochodzenie notacji chorałowej
I Wprowadzenie
II Wczesne przykłady
III Wczesne odniesienia i wzmianki o notacji
IV Współistniejące systemy: akcenty oratorskie, interpunkcja, notacja ekfonetyczna
a) Akcenty prozodyczne
b) Interpunkcja
c) Notacja ekfonetyczna
d) Notacja bizantyjska
V Teoria cheironomiczna
VI Wczesny przekaz chorału
VII Kilka wniosków
IV.5. Notacja rytmu
I Elementy rytmiczne we wczesnych notacjach
II Rytm w prostych antyfonach
III Semiologia gregoriańska Cardine’a
IV Dowody teoretyków
V Wnioski
IV.6. Notacja wysokościowa
I Od IX wieku do Wilhelma z Dijon
II Gwidon z Arezzo
III Notacja liniowa w różnych krajach
IV.7. Notacje teoretyków
IV.8. Drukowane księgi chorałowe
IV.9. Transkrypcja współczesna
I Kontekst liturgiczny
II Transkrypcja
III Transkrypcja z notacji bezliniowej
V Chorał i wczesna teoria muzyki
V.I. Wprowadzenie
V.2. Dziedzictwo antyku
V.3. System wysokościowy dla chorału
I Wprowadzenie
II Hucbald z Saint-Amand
III Grupa traktatów Enchiriadis
V.4. Modi
I Ogólnie
II Aurelian z Réôme
III Regino z Prüm
IV Nazewnictwo
V Greckie nazwy i gatunki oktawowe
VI Teoria włoska: „Dialogus de musica”
VII Gwidon z Arezzo
VIII Autorzy południowoniemieccy
IX Teoria modalna w południowych Niemczech
X Późniejsza synteza
VI Chorał do VIII wieku
VI.1. Wprowadzenie
VI.2. Kościoły świata chrześcijańskiego
VI.3. Wczesny kościół
VI.4. Śpiewy oficjum przed viii wiekiem
VI.5. Śpiewy mszalne przed viii wiekiem
I Graduał
II Introit oraz inne śpiewy rozpoczynające mszę
III Śpiewy na komunię
IV Offertorium
V Śpiewy towarzyszące czytaniom
VI.6. Grzegorz Wielki
I Wprowadzenie
II Grzegorz i diakoni
III Grzegorz i alleluja
IV Izydor z Sewilli; Liber pontificalis; lista „redaktorów” chorału w Ordo Romanus XIX
V Tradycja anglosaska
VI Biografie Pawła Diakona i Jana Diakona
VII Sakramentarz „gregoriański”
VIII Prolog Gregorius praesul
IX Recepcja legendy o Grzegorzu w IX wieku i później; gołębica; modi
X Grzegorz i wielkopostne communiones
XI Wnioski
VII Stulecie karolińskie
VII.1. Wprowadzenie
VII.2. Wprowadzenie chorału rzymskiego w państwie franków
VII.3. Frankijska rozbudowa rep. Chorałowego
VII.4. Kodyfikacja chorału
VII.5. Miejsce muzyki w renesansie karolińskim
VIII Chorał gregoriański a inne repertuary
VIII.1. Wprowadzenie
VIII.2. Wpływ Bizancjum
I Wprowadzenie
II System ośmiu modi
III Antyfony na Adorację Krzyża oraz inne śpiewy repertuarów starowłoskich
IV Trisagion
V Frankijska „Missa graeca”’
VI Communio Omnes qui in Christo
VII Bizantyjskie śpiewy alleluja
VIII Konkordancje tekstowe bez podobieństwa muzycznego
IX Antyfony Veterem hominem na oktawę Objawienia Pańskiego (Epifanii)
VIII.3. Chorał starowłoski I: Rzym
I Wprowadzenie
II Źródła i badania chorału starorzymskiego
III Przykłady: communiones
IV Graduały
V Antyfony
VI Offertoria
VII Alleluja
VIII Tradycja ustna


Introduced: orditus (2019-04-04)
Modified: ostrowik (2019-07-13)